Annual report Jaarverantwoording

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Entity information Informatie over de rechtspersoon
Registration number at the Chamber of CommerceRegistratienummer bij de Kamer van Koophandel
87547471
Name of the legal entityNaam van de rechtspersoon
Tulipse
Legal formRechtsvorm
Private limited companyBesloten vennootschap
Classification of the legal entity based on the legal size criteriaClassificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria
SmallKlein
Business namesHandelsnamen
Tulipse
Date establishmentOprichtingsdatum
01 januari 196001 January 1960
Agricultural activitiesAgrarische activiteiten J/N
YesJa
Postal code legal entity registered officePostcode zetel rechtspersoon
1234OP
Date change regulationsDatum laatste statutenwijziging
01 januari 201101 January 2011

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Document information Informatie over de rapportage
Reason deliveryReden levering
New applicationNieuwe aanvraag
Financial statement typeType jaarrekening
ConsolidatedGeconsolideerd
Balance sheet before or after appropriation of resultsBalans voor of na resultaatbestemming
After profit appropriationNa resultaatbestemming
Start date of current financial reporting periodStartdatum van de huidige financiële rapportageperiode
01 januari 201601 January 2016
End date of current financial reporting periodEinddatum van de huidige financiële rapportageperiode
31 december 201631 December 2016
Start date of previous financial reporting periodStartdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
01 januari 201501 January 2015
End date of previous financial reporting periodEinddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
31 december 201531 December 2015
Reporting period different than annual (Y/N)Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)
NoNee
Basis of preparationType grondslag
CommercialCommercieel
Presentation currency of the documentRapporteringsvaluta van het document
EuroEuro
Exclusive VATCijfers exclusief BTW J/N
YesJa
Bank information titleBank informatie
Destination bankBestemmende bank
ING BankING Bank
Document creation dateDatum van opmaak van het document
31 januari 201731 January 2017
Financial statements adopted (Y/N)Jaarrekening vastgesteld (J/N)
NoNee
Contact for this document Contactpersoon voor deze rapportage
Contact typeSoort contactpersoon
IntermediaryIntermediair
First nameVoornamen
Tilk
Family nameGeslachtsnaam
Sup
Name of the organisation represented by the contactNaam van de organisatie vertegenwoordigd door de contactpersoon
Tilk Advies
Telephone numberTelefoonnummer
0687547471
Email address, fullE-mailadres, volledig
ts@tsadvies.nl

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Intermediary titleIntermediair
undefinedNaam
Tilk
undefinedVestigingsplaats
Rotterdam
Qualification intermediaryKwalificatie intermediair
RA
Name compilerNaam opsteller
Zisje
Telephone number intermediaryTelefoonnummer intermediair
0609876543
undefinedE-mailadres
z@tadvies.nl

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Address Adres
Description of location NLLocatie­omschrijving NL
Advies
Street name NLStraatnaam NL
Ganzenpad
House number NLHuisnummer NL
13
House number additionHuisnummer toevoeging
A
PO box numberPostbusnummer
1234
Postal code NLPostcode NL
1234AQ
Place of residence NLVestigingsplaats NL
Rotterdam
Description of location abroadLocatie­omschrijving buitenland
Consultancy
Street name abroadStraatnaam buitenland
Bullingstreet
House number abroadHuisnummer buitenland
14
House number additionHuisnummer toevoeging
A
PO box numberPostbusnummer
4321
Place of residence abroadVestigingsplaats buitenland
United States

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Bank information titleBank informatie
Bank accounts specificationBankrekening gegevens specificatie
NL12ABCD8754747190
Bank nameNaam bank
ING Bank

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Consolidated bank ratio Geconsolideerde bank ratio
2016
2015
Square meter sales surfaceVerkoopoppervlakte
1.000
1.000
Number locationsAantal verkooplocaties
500
500
SBI-codeSBI-code
Growing of vegetables, roots and tubersTeelt van groenten en wortel- en knolgewassen

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Consolidated balance sheet Geconsolideerde balans
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
AssetsActiva
Non-current assetsVaste activa
Intangible assetsImmateriële vaste activa
6.000
6.000
Property, plant and equipmentMateriële vaste activa
10.000
9.000
Investment propertiesVastgoedbeleggingen
12.000
11.000
Financial assetsFinanciële vaste activa
3.000
3.000
Total of non-current assetsTotaal van vaste activa
31.000
29.000
Current assetsVlottende activa
InventoriesVoorraden
1.500
1.400
Construction contractsOnderhanden projecten
1.000
900
ReceivablesVorderingen
1.050
1.000
Securities (current)Effecten (kortlopend)
1.000
900
Cash and cash equivalentsLiquide middelen
2.000
1.900
Total of current assetsTotaal van vlottende activa
6.550
6.100
Total of assetsTotaal van activa
37.550
35.100
Equity and liabilitiesPassiva
Group equityGroepsvermogen
EquityEigen vermogen
23.450
20.270
Non-controlling interestAandeel van derden
1.100
1.100
Total of group equityTotaal van groepsvermogen
24.550
21.370
ProvisionsVoorzieningen
2.500
2.400
Non-current liabilitiesLanglopende schulden
7.500
7.330
Current liabilitiesKortlopende schulden
3.000
4.000
Total of equity and liabilitiesTotaal van passiva
37.550
35.100

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Consolidated income expenses Geconsolideerde winst- en verliesrekening
2016
2015
Operating incomeBedrijfsopbrengsten
Net revenueNetto-omzet
100.000
90.000
Changes to inventories and work in progressWijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk
6.000
6.000
Changes in construction contractsWijziging in onderhanden projecten
3.000
3.000
Capitalised production costsGeactiveerde productie voor het eigen bedrijf
5.000
5.000
Other operating incomeOverige bedrijfsopbrengsten
6.000
6.000
Total of operating incomeTotaal van bedrijfsopbrengsten
120.000
110.000
Operating expensesBedrijfskosten
Costs of raw materials and consumablesKosten van grond- en hulpstoffen
6.000
6.000
Cost of outsourced work and other external expensesKosten uitbesteed werk en andere externe kosten
3.000
3.000
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
9.000
9.000
Amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
10.000
10.000
Changes in the value of intangible assets and property, plant and equipmentWaardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
0
0
Impairment of current assetsBijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
1.500
1.500
Other operating expensesOverige bedrijfskosten
2.000
1.000
Total of operating expensesSom der bedrijfslasten
31.500
30.500
Operating resultBedrijfsresultaat
88.500
79.500
Income of non-current receivables and of securitiesOpbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
- 500
- 500
Interest income and related incomeRentebaten en soortgelijke opbrengsten
1.000
1.000
Interest expenses and related expensesRentelasten en soortgelijke kosten
- 1.000
- 1.000
Foreign currency exchange rate resultsValutakoersverschillen
- 1.000
- 2.000
Release from revaluation reserveVrijval uit herwaarderingsreserve
1.000
1.000
Government subsidiesOverheidssubsidies
1.000
1.000
Changes in value of financial assets and of securitiesWaardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
- 2.000
- 3.000
Result from ordinary activities before taxResultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
89.000
79.000
Income tax expense from ordinary activitiesBelastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
- 6.000
- 6.000
Share in results of participating interestsAandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
1.000
1.000
Result after taxResultaat na belastingen
84.000
74.000
Result attributable to non-controlling interestResultaat aandeel van derden
10.000
10.000
Net result after taxNettoresultaat na belastingen
94.000
84.000

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Consolidated notes Geconsolideerde toelichting
General notes Algemene toelichting
Disclosure of discontinued operationsInformatieverschaffing over beëindiging van bedrijfsactiviteiten
Informatieverschaffing over beëindiging van bedrijfsactiviteiten
Disclosure of mergers and acquisitionsInformatieverschaffing over fusies en overnames
Informatieverschaffing over fusies en overnames
Going concern Informatie met betrekking tot de continuïteit
Disclosure of going concernInformatieverschaffing over continuïteit
Informatieverschaffing over continuïteit
Description of the uncertainties relating to the ability of the entity to continue as going concernBeschrijving van de ernstige onzekerheden omtrent de continuïteit van de organisatie
Ernstige onzekerheden omtrent de continuïteit van de organisatie
Description of the basis of preparation of the financial statements when not going concern basisBeschrijving van de grondslag van waardering wanneer dit niet op continuïteitsbasis is
Grondslag van waardering wanneer dit niet op continuïteitsbasis is
Description of the effect of not applying going concern basis on equity and resultsBeschrijving van de invloed van het niet waarderen op continuïteitsbasis op het vermogen en resultaat
Invloed van het niet waarderen op continuïteitsbasis op het vermogen en resultaat
Group structure Groepsverhoudingen
Name of the ultimate parent in the group structureNaam van het hoofd van de groep structuur
Naam van het hoofd van de groep structuur
Location of the ultimate parent in the group structureWoonplaats van het hoofd van de groep structuur
Woonplaats van het hoofd van de groep structuur

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Accounting principles Grondslagen
Policy of intangible assetsGrondslag van immateriële vaste activa
Grondslag van immateriële vaste activa
Policy of property, plant and equipmentGrondslag van materiële vaste activa
Grondslag van materiële vaste activa
Policy of financial assetsGrondslag van financiële vaste activa
Grondslag van financiële vaste activa
Policy of inventoriesGrondslag van voorraden
Grondslag van voorraden
Policy of construction contractsGrondslag van onderhanden projecten
Grondslag van onderhanden projecten in opdracht van derden
Policy of prepayments and accrued incomeGrondslag van overlopende activa
Grondslag van overlopende activa
Policy of receivablesGrondslag van vorderingen
Grondslag van vorderingen
Policy of securities (current)Grondslag van effecten (kortlopend)
Grondslag van effecten (kortlopend)
Policy of cash and cash equivalentsGrondslag van liquide middelen
Grondslag van liquide middelen
Policy of current assetsGrondslag van vlottende activa
Grondslag van vlottende activa
Policy of assetsGrondslag van activa
Grondslag van activa
Policy of equityGrondslag van eigen vermogen
Grondslag van eigen vermogen
Description of the obligations of the provision for pension obligationsBeschrijving van de verplichtingen van de voorziening voor pensioenverplichtingen
Beschrijving van de verplichtingen van de voorziening voor pensioenverplichtingen
Description of the valuation methods of the provision for pension obligationsBeschrijving van de methode van waardering van de voorziening voor pensioenverplichtingen
Methode van waardering van de voorziening voor pensioenverplichtingen
Description of the actuarial assumptions used for the provision for pension obligationsBeschrijving van de actuariële grondslagen gehanteerd voor de voorziening voor pensioenverplichtingen
Actuariële grondslagen gehanteerd voor de voorziening voor pensioenverplichtingen
Policy of provisionsGrondslag van voorzieningen
Grondslag van voorzieningen
Policy of non-current liabilitiesGrondslag van langlopende schulden
Grondslag van langlopende schulden
Policy of current liabilitiesGrondslag van kortlopende schulden
Grondslag van kortlopende schulden
Policy of non-controlling interestGrondslag van aandeel van derden
Grondslag van aandeel van derden
Policy of equity and liabilitiesGrondslag van passiva
Grondslag van passiva
Accounting principles for determining the resultGrondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Policy of operating incomeGrondslag van bedrijfsopbrengsten
Grondslag van som der bedrijfsopbrengsten
Policy of operating expensesGrondslag van bedrijfskosten
Grondslag van bedrijfskosten
Policy of share in results of participating interestsGrondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Grondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Balance sheet Balans
Intangible assets Immateriële vaste activa
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Costs of incorporation and share issueKosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
1.000
1.000
Development costsKosten van ontwikkeling
1.000
1.000
Patents, trademarks and other rightsConcessies, vergunningen en intellectuele eigendom
1.000
1.000
GoodwillGoodwill
1.000
1.000
Prepayments of intangible assetsVooruitbetalingen op immateriële vaste activa
1.000
1.000
Other intangible assetsOverige immateriële vaste activa
1.000
1.000
Total of intangible assetsTotaal van immateriële vaste activa
6.000
6.000
Disclosure of intangible assetsInformatieverschaffing over immateriële vaste activa
Informatieverschaffing over immateriële vaste activa
Description of intangible assets with limited ownershipBeschrijving van immateriële vaste activa met beperkte eigendomsrechten
Beschrijving van immateriële vaste activa met beperkte eigendomsrechten
Property, plant and equipment Materiële vaste activa
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
BuildingsBedrijfsgebouwen
3.470
3.470
LandTerreinen
3.470
3.470
Land and buildingsBedrijfsgebouwen en -terreinen
6.940
6.940
MachineryMachines en installaties
80
300
Lessees investmentsHuurdersinvesteringen
800
800
Aircrafts balance sheet valueVliegtuigen
800
160
Ships balance sheet valueSchepen
800
160
Fixtures and fittingsInventaris
160
160
Cars and other transport meansAutomobielen en overige transportmiddelen
160
160
Other tangible assetsAndere vaste bedrijfsmiddelen
2.720
1.440
Construction in progressVaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
50
100
Prepayments of property plant and equipmentVooruitbetalingen op materiële vaste activa
50
60
Construction in progress and prepayments of property, plant and equipmentVaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
100
160
Property, plant and equipment not used in operationsNiet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
160
160
Total of property, plant and equipmentTotaal van materiële vaste activa
10.000
9.000
Disclosure of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over materiële vaste activa
Informatieverschaffing over materiële vaste activa
Description of property, plant and equipment with limited ownershipBeschrijving van materiële vaste activa met beperkte eigendomsrechten
Beschrijving van materiële vaste activa met beperkte eigendomsrechten
Purchase of property, plant and equipmentInvesteringen in materiële vaste activa
2016
2015
Replacement purchase of property, plant and equipmentVervangingsinvesteringen materiële vaste activa
600
600
Expansion purchase of property, plant and equipmentUitbreidingsinvesteringen materiële vaste activa
200
200
Purchase of property, plant and equipmentVerwerving van materiële vaste activa
800
800
Land and buildingsBedrijfsgebouwen en -terreinen
Registry number register bound goodRegister­nummer
1
undefinedAanschafwaarde
€ 70.000
undefinedAanschafjaar
2009
Building indicator Y/NGebouw (eventueel inclusief terrein) J/N
YesJa
undefinedWOZ-waarde
€ 75.000
undefinedDatum vaststelling WOZ-waarde
01 januari 201101 January 2011
undefinedBoekwaarde
€ 6.940
undefinedAfschrijvingsmethode
Lineaire methode
AircraftsVliegtuigen
Registry number register bound goodRegister­nummer
H
Purchase value register bound goodAanschafwaarde registergoed
€ 701
Purchase year register bound goodAanschafjaar registergoed
2009
Balance sheet value register bound goodBoekwaarde registergoed
€ 800
Amortisation method register bound goodAfschrijvingsmethode registergoed
Lineaire methode
ShipsSchepen
Registry number register bound goodRegister­nummer
2
Purchase value register bound goodAanschafwaarde registergoed
€ 150
Purchase year register bound goodAanschafjaar registergoed
2009
Balance sheet value register bound goodBoekwaarde registergoed
€ 800
Amortisation method register bound goodAfschrijvingsmethode registergoed
Lineaire methode
Financial assets Financiële vaste activa
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Investments in participating interests in group companiesDeelnemingen in groepsmaatschappijen
375
375
Other investments in participating interestsOverige deelnemingen
375
375
Receivables from group companies (non-current)Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
375
375
Receivables from other related parties (non-current)Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
375
375
Receivables from shareholders and participating interests (non-current)Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
375
375
Other securities (non-current)Overige effecten (langlopend)
750
750
Other receivables (non-current)Overige vorderingen (langlopend)
375
375
Total of financial assetsTotaal van financiële vaste activa
3.000
3.000
Disclosure of financial assetsInformatieverschaffing over financiële vaste activa
Informatieverschaffing over financiële vaste activa
Specification of participating interests Specificatie van deelnemingen
Legal entityRechts­persoon
Wazap
Registration number at the Chamber of Commerce participating interestHet registratienummer bij de kamer van koophandel van groepsmaatschapijen en deelnemingen
87547476
Location of the legal entityWoonplaats van de rechtspersoon
Rotterdam
Result according to the last available financial statements of the legal entityResultaat volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de rechtspersoon
€ 478.000
Date of the last available financial statements of the legal entityDatum van de laatst vastgestelde jaarrekening van de rechtspersoon
24 maart 201324 March 2013
Interest in share capital of the legal entityAandeel in geplaatst kapitaal van de rechtspersoon
15%
Interest in voting rights of the legal entityAandeel in stemrecht van de rechtspersoon
13%
Equity according to the last available financial statements of the legal entityEigen vermogen volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de rechtspersoon
€ 2.300.000
Accumulated losses of the legal entityCumulatieve verliezen van de rechtspersoon
€ 13.000
Inventories Voorraden
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Raw materials and consumablesGrond- en hulpstoffen
300
280
Work in progressOnderhanden werk
900
840
Finished and trade goodsGereed product en handelsgoederen
300
280
Prepayments of inventoriesVooruitbetalingen op voorraden
300
280
Provision unmarketable inventoriesVoorziening incourante voorraden
- 300
- 280
Total of inventoriesTotaal van voorraden
1.500
1.400
Disclosure of inventoriesInformatieverschaffing over voorraden
Informatieverschaffing over voorraden
Description of the capitalised interest of inventories during the periodBeschrijving van de geactiveerde rente op voorraden gedurende de verslagperiode
Beschrijving van geactiveerde rente op voorraden gedurende de verslagperiode
Receivables Vorderingen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Trade receivablesVorderingen op handelsdebiteuren
100
100
Receivables from group companiesVorderingen op groepsmaatschappijen
190
180
Receivables from other related partiesVorderingen op overige verbonden maatschappijen
95
90
Receivables from shareholders and participating interestsVorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
95
90
Deferred tax assetsLatente belastingvorderingen
95
90
Called-up share capitalVan aandeelhouders opgevraagde stortingen
95
90
Pension receivablesVorderingen uit hoofde van pensioenen
95
90
Tax receivablesVorderingen uit hoofde van belastingen
95
90
Current account managing and supervisory directorsRekening-courant bestuurders en commissarissen
95
90
Prepayments and accrued incomeOverlopende activa
95
90
Total of receivablesTotaal van vorderingen
1.050
1.000
Disclosure of receivables with a maturity exceeding one yearInformatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
Informatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
Disclosure of receivablesInformatieverschaffing over vorderingen
Informatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
Disclosure of prepayments and accrued incomeInformatieverschaffing over overlopende activa
Informatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Trade receivables nominalHandelsdebiteuren nominaal
100
100
Trade receivables intercompanyIntercompany handelsdebiteuren
100
100
Gross trade receivablesBruto vorderingen op handelsdebiteuren
200
200
Provision bad debts on trade receivablesVoorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren
- 100
- 100
Securities Effecten
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Listed securitiesBeursgenoteerde effecten
2.000
2.000
Non-listed securitiesNiet-beursgenoteerde effecten
1.000
1.000
Total of securitiesTotaal van effecten
1.000
900
Disclosure of securities (current)Informatieverschaffing over effecten (kortlopend)
Informatieverschaffing over effecten (kortlopend)
Cash and cash equivalents Liquide middelen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Cash in handKasmiddelen
600
1.000
Credit balances on bank accountsTegoeden op bankgirorekeningen
600
600
Cheques and bills of exchangeWissels en cheques
800
300
Total of cash and cash equivalentsTotaal van liquide middelen
2.000
1.900
Disclosure of cash and cash equivalentsInformatieverschaffing over liquide middelen
Informatieverschaffing over liquide middelen
Equity Eigen vermogen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Share capitalAandelenkapitaal
6.702
2.219
Share premiumAgio
2.231
2.219
Revaluation reserveHerwaarderingsreserve
2.231
2.219
Legal reservesWettelijke reserves
2.231
2.219
Statutory reservesStatutaire reserves
4.462
5.837
Retained earningsNiet verdeelde winst
2.231
2.219
Result for the yearResultaat van het boekjaar
2.231
2.219
Other reservesOverige reserves
1.131
1.119
Total of equityTotaal van eigen vermogen
23.450
20.270
Disclosure of equityInformatieverschaffing over eigen vermogen
Informatieverschaffing over eigen vermogen
Description of the withheld part of the result in equityBeschrijving van het ingehouden deel van de jaarwinst binnen het eigen vermogen
Ingehouden deel van de jaarwinst binnen het eigen vermogen
Disclosure of non-controlling interestInformatieverschaffing over aandeel van derden
Informatieverschaffing over aandeel van derden
Disclosure of group equityInformatieverschaffing over groepsvermogen
Informatieverschaffing over groepsvermogen
Share capital Aandelenkapitaal
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Priority sharesPrioriteitsaandelen
2.000
1.000
Ordinary sharesNormale aandelen
4.000
1.000
Preferred sharesPreferente aandelen
702
219
Total of share capitalTotaal van aandelenkapitaal
6.702
2.219
Received dividends Ontvangen dividenden
2016
2015
Received dividend (except participating interest dividend)Ontvangen dividend (met uitzondering van deelnemingsdividend)
1.000
1.000
Provisions Voorzieningen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Provision for pension obligationsVoorziening voor pensioenen
2.000
2.000
Provision for tax liabilitiesVoorziening voor belastingen
250
200
Other provisionsOverige voorzieningen
250
200
Total of provisionsTotaal van voorzieningen
2.500
2.400
Disclosure of provisionsInformatieverschaffing over voorzieningen
Informatieverschaffing over voorzieningen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Operational provisions otherOverige operationele voorzieningen
200
100
Not operational provisions otherOverige niet-operationele voorzieningen
50
100
Other provisionsOverige voorzieningen
250
200
Non-current liabilities Langlopende schulden
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Subordinated liabilities (non-current)Achtergestelde schulden (langlopend)
937
916
Payables to credit institutions (non-current)Schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
937
916
Payables to group companiesSchulden aan groepsmaatschappijen
937
916
Payables to other related parties (non-current)Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
937
916
Payables to receivables shareholders and participating interests (non-current)Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
937
916
Taxes payable and social security contributions payable (non-current)Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
937
916
Pension related payables (non-current)Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
937
916
Other payables (non-current)Overige schulden (langlopend)
941
918
Total of non-current liabilitiesTotaal van langlopende schulden
7.500
7.330
Disclosure of non-current liabilitiesInformatieverschaffing over langlopende schulden
Informatieverschaffing over langlopende schulden
Current liabilities Kortlopende schulden
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Subordinated liabilitiesAchtergestelde schulden
460
1.460
Short term part long term payables credit institutionsKortlopend deel van langlopende schulden aan kredietinstellingen
30
200
Current account by credit institutionsRekening-courant bij kredietinstellingen
200
30
Payables to credit institutionsSchulden aan kredietinstellingen
230
230
Advances receivedVooruit ontvangen op bestellingen
230
230
Trade payablesSchulden aan leveranciers en handelskredieten
230
230
Short term part long term payables group companiesKortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
115
115
Current account by group companiesRekening-courant bij groepsmaatschappijen
115
115
Payables to group companiesSchulden aan groepsmaatschappijen
230
230
Short term part long term payables other related parties non currentKortlopend deel van langlopende schulden aan overige verbonden maatschappijen
115
115
Current account by other related partiesRekening-courant bij overige verbonden maatschappijen
115
115
Payables to other related partiesSchulden aan overige verbonden maatschappijen
230
230
Short term part long term payables shareholders and participating interests non currentKortlopend deel van langlopende schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
115
115
Current account by shareholders and participating interestsRekening-courant bij participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
115
115
Payables to receivables shareholders and participating interestsSchulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
230
230
Taxes payable and social security contributions payableBelastingen en premies sociale verzekeringen
230
230
Pension related payablesSchulden ter zake van pensioenen
230
230
Construction contractsOnderhanden projecten
240
240
Other payablesOverige schulden
230
230
Accruals and deferred incomeOverlopende passiva
230
230
Total of current liabilitiesTotaal van kortlopende schulden
3.000
4.000
Disclosure of current liabilitiesInformatieverschaffing over kortlopende schulden
Informatieverschaffing over kortlopende schulden
Financial instruments Financiële instrumenten
Disclosure of financial instrumentsInformatieverschaffing over financiële instrumenten
Informatieverschaffing over financiële instrumenten
Off-balance sheet commitments Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Disclosure of contingent assetsInformatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
Description of off-balance sheet commitments relating to liability claimsBeschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen
Vermelding van aansprakelijkheidsstelling in het kader van niet in de balans opgenomen verplichtingen
Description of off-balance sheet liabilities relating to purchase commitmentsBeschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen
Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen
Description of off-balance sheet commitments relating to guaranteesBeschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties
Niet in de balans opgenomen verplichtingen, garanties
Disclosure of contingent liabilitiesInformatieverschaffing over voorwaardelijke schulden
Informatieverschaffing over voorwaardelijke schulden
Description of commitments to purchase or sell inventoriesBeschrijving van verplichtingen tot aan- of verkoop van voorraden
Verplichtingen tot aan- of verkoop van voorraden
Arrangements not completed disclosureNiet-afgewikkelde overeenkomsten, toelichting
Niet-afgewikkelde overeenkomsten, toelichting
Deferred tax receivables and liabilities unrecognised disclosureNiet verwerkte latente belastingverplichtingen en -vorderingen, toelichting
Niet verwerkte latente belastingverplichtingen en -vorderingen, toelichting
2016
2015
Rent contractsHuur- en pachtcontracten
10.000
10.000
Rental obligation disclosureHuurverplichtingen, toelichting
Huurverplichtingen, toelichting
Rent contractsHuur- en pachtcontracten
Object identification rent contractsObject identificatie huur- of pacht­contract
Huur001
undefinedVaste looptijd J/N
YesJa
undefinedLooptijd in maanden
36
undefinedEinddatum
31 december 201731 December 2017
undefinedHuursom per jaar
€ 10.000
2016
2015
Contract operating leaseOperationele leasecontracten
€ 100
€ 50
Number operating lease contractsAantal leasecontracten
100
50
Disclosure of operating leasesInformatieverschaffing over operationele leases
Informatieverschaffing over operationele leases
Contract operating leaseOperationele leasecontracten
Identification numberIdentificatie­nummer
32145
undefinedNaam maatschappij
Lease002
undefinedJaarverplichting
€ 1.500
undefinedVaste looptijd J/N
YesJa
undefinedLooptijd in maanden
36
undefinedEinddatum
31 december 201631 December 2016
Multiannual financial liabilities other disclosureOverige meerjarige financiële verplichtingen, toelichting
Overige meerjarige financiële verplichtingen, toelichting
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Other contingent liabilitiesOverige voorwaardelijke schulden
5.000
5.000
Securities register bound goodsZekerheden registergoederen
Registry number register bound goodRegister­nummer
r
undefinedObject
qwerty
undefinedRang
1
undefinedHoogte inschrijving
€ 1.000
Securities not register bound goodsZekerheden niet-registergoederen
Identification number securitiesIdentificatie­nummer zekerheid
1
undefinedOmschrijving
Niet register
Receivables group companiesVorderingen op groepsmaatschappijen
Identification number receivablesIdentificatie­nummer vordering
LLVA
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
undefinedBoekwaarde
€ 565
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 100
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
2%
undefinedIndicatie achterstelling J/N
YesJa
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Receivables other related partiesVorderingen op overige verbonden maatschappijen
Identification number receivablesIdentificatie­nummer vordering
001LLV
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
undefinedBoekwaarde
€ 470
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 200
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
4%
undefinedIndicatie achterstelling J/N
YesJa
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Receivables shareholders participating interestsVorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Identification number receivablesIdentificatie­nummer vordering
001DD7
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
undefinedBoekwaarde
€ 470
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 200
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
4%
undefinedIndicatie achterstelling J/N
YesJa
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Receivables otherOverige vorderingen
Identification number receivablesIdentificatie­nummer vordering
OV1
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
undefinedBoekwaarde
€ 2.100
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 200
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
4%
undefinedIndicatie achterstelling J/N
YesJa
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Trade receivables payment termsBetaaltermijnen handelsdebiteuren
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
undefined30 dagen
140
130
undefined60 dagen
20
20
undefined90 dagen
20
20
undefined90+ dagen
20
30
Gross trade receivablesBruto vorderingen op handelsdebiteuren
200
200
Subordinated loansAchtergestelde schulden
Identification number pay­ablesIdentificatie­nummer schuld
VP12
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
Family, friends and others indicator Y/NIndicatie familie, vrienden of anderen J/N
YesJa
undefinedBoekwaarde
€ 1.397
undefinedHoofdsom
€ 500
undefinedNominale kredietlimiet
€ 1.000
undefinedAanvullende kredietlimiet
€ 2.000
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 50
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
12%
undefinedVaste looptijd J/N
YesJa
undefinedOorspronkelijke looptijd (in mnd)
25
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Bank overdraftsSchulden aan kredietinstellingen
Identification number pay­ablesIdentificatie­nummer schuld
PPD7
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
undefinedBoekwaarde
€ 1.167
undefinedHoofdsom
€ 20.000
undefinedNominale kredietlimiet
€ 1.000
undefinedAanvullende kredietlimiet
€ 1.000
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 200
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
12%
undefinedVaste looptijd J/N
YesJa
undefinedOorspronkelijke looptijd (in mnd)
20
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Payables group companiesSchulden aan groepsmaatschappijen
Identification number pay­ablesIdentificatie­nummer schuld
GG76
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
undefinedBoekwaarde
€ 1.167
undefinedHoofdsom
€ 10.000
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 500
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
5%
undefinedVaste looptijd J/N
YesJa
undefinedOorspronkelijke looptijd (in mnd)
36
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Payables other partiesSchulden aan overige verbonden maatschappijen
Identification number pay­ablesIdentificatie­nummer schuld
VDG100
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
undefinedBoekwaarde
€ 1.167
undefinedHoofdsom
€ 1.500
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 150
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
6%
undefinedVaste looptijd J/N
YesJa
undefinedOorspronkelijke looptijd (in mnd)
12
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Payables shareholders participating interestsSchulden aan participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Identification number pay­ablesIdentificatie­nummer schuld
vdd123
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
undefinedBoekwaarde
€ 1.167
undefinedHoofdsom
€ 1.500
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 150
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
6%
undefinedVaste looptijd J/N
YesJa
undefinedOorspronkelijke looptijd (in mnd)
12
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Payables otherOverige schulden
Identification number pay­ablesIdentificatie­nummer schuld
LLO423
undefinedNaam tegenpartij
Naam tegenpartij
Family, friends and others indicator Y/NIndicatie familie, vrienden of anderen J/N
YesJa
undefinedBoekwaarde
€ 9.000
undefinedHoofdsom
€ 5.000
undefinedAflossing (bedrag p.j.)
€ 150
undefinedRentepercentage J/N
YesJa
undefinedRentepercentage
6%
undefinedVaste looptijd J/N
YesJa
undefinedOorspronkelijke looptijd (in mnd)
25
undefinedZekerheid J/N
NoNee
Trade payables payment termsBetaaltermijnen handelscrediteuren
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
undefined30 dagen
57
57
undefined60 dagen
57
57
undefined90 dagen
57
57
undefined90+ dagen
59
59
Trade payables (current)Schulden aan leveranciers en handelskredieten (kortlopend)
230
230

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Income statement Winst- en verliesrekening
Operating income Bedrijfsopbrengsten
Disclosure of operating incomeInformatieverschaffing over bedrijfsopbrengsten
Informatieverschaffing over bedrijfsopbrengsten
OperationActiviteiten
Identification numberIdentificatie­nummer
ZZ001
Name operationNaam activiteit
Naam activiteit
2016
undefinedOmzet
100.000
Other operating income Overige bedrijfsopbrengsten
2016
2015
Rental revenuesVerhuuropbrengsten
€ 3.000
€ 3.000
Remaining operating incomeAndere bedrijfsopbrengsten
€ 3.000
€ 3.000
Total of other operating incomeTotaal van overige bedrijfsopbrengsten
€ 6.000
€ 6.000
Operating expenses Bedrijfskosten
Disclosure of operating expensesInformatieverschaffing over bedrijfskosten
Informatieverschaffing over bedrijfskosten
Cost of outsourced work and other external expenses Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
2016
2015
Outsourced workUitbesteed werk
1.000
1.000
External cost otherAndere externe kosten
2.000
2.000
Cost of outsourced work and other external expensesKosten uitbesteed werk en andere externe kosten
3.000
3.000
Expenses of employee benefits: breakdown Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: uitsplitsing
2016
2015
Wages and salariesLonen en salarissen
1.000
1.000
Social security contributionsSociale lasten
1.000
1.000
Pension costsPensioenlasten
3.000
3.000
Other expenses of employee benefitsOverige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
4.000
4.000
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
9.000
9.000
2016
2015
Salaries and benefits managing and supervisory directorsSalarissen en vergoedingen bestuurders en commissarissen
5.000
5.000
Wages and salaries employeesLonen en salarissen werknemers
4.000
4.000
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
9.000
9.000
Depreciation of property, plant and equipment and amortisation of intangible assets Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2016
2015
Amortisation of intangible assetsAfschrijvingen op immateriële vaste activa
6.000
6.000
Depreciations expenses immovable propertyAfschrijvingen op onroerende zaken
1.000
1.000
Depreciations expenses machineries and fixtures and fittingsAfschrijvingen op machines en inventaris
1.000
1.000
Depreciations expenses transportationAfschrijvingen op vervoermiddelen
1.000
1.000
Tangible assets other depreciationOverige afschrijvingen materiële vaste activa
1.000
1.000
Depreciation of property, plant and equipmentAfschrijvingen op materiële vaste activa
4.000
4.000
Amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
10.000
10.000
Impairment intangible assets tangible assets Overige waardeverandering immateriële en materiële vaste activa
2016
2015
Impairment of intangible assetsBijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
1.000
1.000
Impairment of property, plant and equipmentBijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
1.000
1.000
Reversal of impairment of intangible assetsTerugneming van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
- 1.000
- 1.000
Reversal of impairment of property, plant and equipmentTerugneming van bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
- 1.000
- 1.000
Changes in the value of intangible assets and property, plant and equipmentWaardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
0
0
Other operating expenses Overige bedrijfskosten
2016
2015
Other personnel related expensesOverige personeelsgerelateerde kosten
950
475
Accommodation costsHuisvestingskosten
200
100
Sales related expensesVerkoop gerelateerde kosten
200
100
Car and transport costsAuto- en transportkosten
200
100
Office related expensesKantoorkosten
200
100
General expensesAlgemene kosten
100
50
Operational expensesExploitatiekosten
100
50
Other undefined expensesAndere kosten
50
25
Other operating expensesOverige bedrijfskosten
2.000
1.000
2016
2015
Operational lease costsOperationele leasekosten
200
100
Expenses research and developmentKosten onderzoek en ontwikkeling
200
100
Franchise feeFranchisefee
100
50
Management feeManagementfee
150
75
Financial income and expense Financiële baten en lasten
Disclosure of interest income and related incomeInformatieverschaffing over rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Informatieverschaffing over rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Disclosure of interest expenses and related expensesInformatieverschaffing over rentelasten en soortgelijke kosten
Informatieverschaffing over rentelasten en soortgelijke kosten
Disclosure of interest expenses capitalised during the periodInformatieverschaffing over geactiveerde rentelasten gedurende de periode
Informatieverschaffing over geactiveerde rentelasten gedurende de periode
Disclosure of result from ordinary activities before taxInformatieverschaffing over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Informatieverschaffing over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Disclosure of result from ordinary activities after taxInformatieverschaffing over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
Informatieverschaffing over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
Disclosure of result attributable to non-controlling interestInformatieverschaffing over resultaat aandeel van derden
Informatieverschaffing over resultaat aandeel van derden
Disclosure of net result after taxInformatieverschaffing over nettoresultaat na belastingen
Resultaat na belastingen, toelichting

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Other disclosures Overige toelichtingen
Disclosure of deviations from regulations based on true and fair view requirementsInformatieverschaffing over afwijkingen van de voorschriften op basis van het inzichtvereiste
Informatieverschaffing over afwijkingen van de voorschriften op basis van het inzichtvereiste
Average number of employees during the periodGemiddeld aantal werknemers over de periode
2016
2015
Average number of employees during the period active within the NetherlandsGemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland
300
300
Average number of employees during the period active outside the NetherlandsGemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland
200
200
Average number of employees during the periodGemiddeld aantal werknemers over de periode
500
500
Disclosure of average number of employees during the periodInformatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directors, breakdown Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen, uitsplitsing
PersonnelPersoneel
PersonnelPersoneel
PersonnelPersoneel
Managing directorsBestuurders
Managing directorsBestuurders
Managing directorsBestuurders
Supervisory directorsCom­mis­saris­sen
Supervisory directorsCom­mis­saris­sen
Supervisory directorsCom­mis­saris­sen
Former managing directorGewezen bestuurder
Former managing directorGewezen bestuurder
Former managing directorGewezen bestuurder
Former supervisory directorGewezen commis­saris
Former supervisory directorGewezen commis­saris
Former supervisory directorGewezen commis­saris
LoansLeningen
AdvancesVoorschotten
GuaranteesGaranties
LoansLeningen
AdvancesVoorschotten
GuaranteesGaranties
LoansLeningen
AdvancesVoorschotten
GuaranteesGaranties
LoansLeningen
AdvancesVoorschotten
GuaranteesGaranties
LoansLeningen
AdvancesVoorschotten
GuaranteesGaranties
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
31 december 201631 December 2016
Outstanding amountOpenstaand bedrag
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
Interest rateRentevoet
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
Repayments during the periodAflossing gedurende de periode
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
Loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directors, disclosure Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen, toelichting
Disclosure of loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directorsInformatieverschaffing over leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
Informatieverschaffing over leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
RemunerationBezoldiging
RemunerationBezoldiging
RemunerationBezoldiging
RemunerationBezoldiging
Profit-sharing and bonus paymentsWinst­del­ing­en en bonus­be­tal­ing­en
Profit-sharing and bonus paymentsWinst­del­ing­en en bonus­be­tal­ing­en
Profit-sharing and bonus paymentsWinst­del­ing­en en bonus­be­tal­ing­en
Profit-sharing and bonus paymentsWinst­del­ing­en en bonus­be­tal­ing­en
Regular remunerationPeriodiek betaalde beloningen
Regular remunerationPeriodiek betaalde beloningen
Regular remunerationPeriodiek betaalde beloningen
Regular remunerationPeriodiek betaalde beloningen
Long term benefitsBeloningen betaalbaar op termijn
Long term benefitsBeloningen betaalbaar op termijn
Long term benefitsBeloningen betaalbaar op termijn
Long term benefitsBeloningen betaalbaar op termijn
Benefits on termination of serviceUitkeringen bij beëindiging van het dienst­verband
Benefits on termination of serviceUitkeringen bij beëindiging van het dienst­verband
Benefits on termination of serviceUitkeringen bij beëindiging van het dienst­verband
Benefits on termination of serviceUitkeringen bij beëindiging van het dienst­verband
Managing directorsBestuurders
Supervisory directorsCom­mis­saris­sen
Former managing directorGewezen bestuurder
Former supervisory directorGewezen commis­saris
Managing directorsBestuurders
Supervisory directorsCom­mis­saris­sen
Former managing directorGewezen bestuurder
Former supervisory directorGewezen commis­saris
Managing directorsBestuurders
Supervisory directorsCom­mis­saris­sen
Former managing directorGewezen bestuurder
Former supervisory directorGewezen commis­saris
Managing directorsBestuurders
Supervisory directorsCom­mis­saris­sen
Former managing directorGewezen bestuurder
Former supervisory directorGewezen commis­saris
Managing directorsBestuurders
Supervisory directorsCom­mis­saris­sen
Former managing directorGewezen bestuurder
Former supervisory directorGewezen commis­saris
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
Remuneration of managing directors and former managing directorsBezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
250.000
250.000
250.000
250.000
Remuneration of supervisory directors and former supervisory directorsBezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
250.000
250.000
250.000
250.000
Description of the exemption of the publication of remuneration of managing and supervisory directorsBeschrijving van de vrijstelling voor het openbaren van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Vrijstelling voor het openbaren van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Consolidated agro Geconsolideerde agro
Pot tree cultivationPot­planten- en boomteelt
Land- en tuinbouw 001
2016
2015
Common data titleAlgemene gegevens
Utilised farmland own propertyBouwgrond in eigendom
1.000
1.000
Utilised farmland third partiesBouwgrond van derden
1.100
1.100
Gross cultivation surface indoorTeeltoppervlak overdekt
1.200
1.200
AssetsActiva
Property plant equipment multiple years plant stockMateriële vaste activa: Meerjaren plantopstand
1.300
1.300
Receivables members loansVorderingen: Ledenlening
1.400
1.400
Allocated revenues titleToegerekende opbrengsten
Gross revenue productionProductieomzet
1.500
1.500
Stock changeVoorraadmutatie
1.600
1.600
Packaging feeVerpakkingsvergoeding
1.700
1.700
GMO grantGMO subsidie
1.800
1.800
Electricity salesVerkoop elektra
1.900
1.900
Other related incomeOverige niet toegerekende opbrengsten
2.000
2.000
Allocated costs titleToegerekende kosten
Sowing costsZaai, plant en pootgoedkosten
2.100
2.100
Substratum costsSubstraatmateriaalkosten
2.200
2.200
Manuring costsBemestingskosten dierlijke mest
2.300
2.300
Fertilization costsBemestingskosten kunstmest
2.400
2.400
Crop protection costsGewasbeschermingskosten
2.500
2.500
Crop insurance costsGewassenverzekeringskosten
2.600
2.600
Cultivation disposal costsAfvoerkosten teeltafval
2.700
2.700
CO2 OCAP water costsCO2-, OCAP- en waterkosten
2.800
2.800
Cultivation costs otherOverige teeltkosten
2.900
2.900
Cultivation costs, totalTeeltkosten, totaal
22.500
22.500
Gas costsGaskosten
3.000
3.000
Electricity costsElektrakosten
3.100
3.100
WKK maintenance costsOnderhoudskosten WKK
3.200
3.200
WKK lease costsLeasekosten WKK
3.300
3.300
Auction CostsVeilingkosten
3.400
3.400
Sales, packacking and fust costsAfzet-, verpakking- en fustkosten
3.500
3.500
Transport CostsTransportkosten
3.600
3.600
Pot and tree cultivation titleSpecificatie potplanten- en boomteelt
Purchase costs potted plants propagationInkoopkosten planten opkweek
3.700
3.700
Purchase costs potted plants saleInkoopkosten planten handel
3.800
3.800
Purchase costs potsInkoopkosten potten
3.900
3.900
Purchase costs potting soilInkoopkosten potgrond
4.000
4.000
Milk goat farm farmMelkgeiten­houderij
melkgeitenhouderij 001
2016
2015
Common data titleAlgemene gegevens
Utilised farmland own propertyBouwgrond in eigendom
100.000
100.000
Utilised farmland third partiesBouwgrond van derden
60.000
60.000
AssetsActiva
Property plant equipment livestockMateriële vaste activa: Gebruiksvee
€ 1.000
€ 1.000
Stock assets current non livestockVoorraden (vlottende activa): Niet gebruiksvee
€ 1.100
€ 1.100
Allocated revenues titleToegerekende opbrengsten
Revenue livestockOmzet vee
€ 1.200
€ 1.200
Revenue and accretion livestockOmzet en Aanwas vee
€ 1.300
€ 1.300
Single payment schemeBedrijfstoeslag
€ 1.400
€ 1.400
Allocated costs titleToegerekende kosten
Fodder costsVoerkosten
€ 1.500
€ 1.500
Healthcare costsGezondheidszorgkosten
€ 1.600
€ 1.600
Breeding costsK.I./Fokkerijkosten
€ 1.700
€ 1.700
Cultivation costsTeeltkosten
€ 1.800
€ 1.800
Litter costsStrooiselkosten
€ 1.900
€ 1.900
Energy costsEnergiekosten
€ 2.000
€ 2.000
Livestock costs otherOverige veekosten
€ 2.100
€ 2.100
Not allocated costs titleNiet-toegerekende kosten
Manure disposal costsMestafzetkosten
€ 2.200
€ 2.200
Production rights lease costsLeasekosten productierechten
€ 2.300
€ 2.300
Milk goat farm titleSpecificatie melkgeitenhouderij
Requirements derogation Y/NVoldaan aan voorwaarden derogatie J/N
YesJa
YesJa
Average number present milk goatsGemiddeld aantal aanwezige melkgeiten
200
200
Average number present breeding goatsGemiddeld aantal aanwezige opfokgeiten
250
250
Milk money revenueMelkgeld
€ 300
€ 300
Percentage of actual fatWerkelijk vet (%)
20%
20%
Percentage of actual proteinWerkelijk eiwit (%)
10%
10%
Milk deliveredGeleverde kg melk
650
650
Fodder costs titleNadere specificatie voerkosten
Concentrates costsKrachtvoerkosten
€ 3.100
€ 3.100
Roughage costsRuwvoerkosten
€ 3.200
€ 3.200
By-products costsBijproducten kosten
€ 3.300
€ 3.300
Milk goat farm farmMelkgeiten­houderij
melkgeitenhouderij 001
Disclosure on the revenue, when the revenue holds both revenue and accretionToelichting op de omzet, indien de omzet zowel omzet als aanwas betreft.
YesJa
YesJa
Disclosure for the purpose of the breakdown of the revenue and accretion.Toelichting om uitsplisting te geven op de omzet en aanwas.
Informatieverschaffing
Informatieverschaffing

Management report Bestuursverslag

Number of managing directors in FTEsAantal bestuurders in FTE's
10
Number of supervisory directors in FTEsAantal commissarissen in FTE's
5
Managing director or supervisory directorBestuurder of commis­saris
001
Managing directors registration chamber of commerceInschrijfnummer KvK, bestuurders
875474719
Type of directorSoort bestuurder of commissaris
Managing director (current)Bestuurder (huidig)
Date of birthGeboortedatum
15 december 196015 December 1960
Highest educationHoogst genoten opleiding
Higher professional educationHoger beroepsonderwijs (HBO)
Specification and other relevant educationToelichting en overige relevante opleidingen
Toelichting en overige relevante opleidingen
Relevant work experienceRelevante werkervaring
Relevante werkervaring
Report typeType toelichting
Other intermediary reportsOverige tussentijdse rapporten
Intermediary reportToelichting intermediair
Toelichting intermediair
Report of the supervisory boardVerslag van de raad van commissarissen
Verslag van de Raad van Commissarissen

Other information Overige gegevens

Other informationOverige gegevens
Overige gegevens
Provisions of the Articles of Association relating to profit appropriationStatutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
Disclosure of the provisions of the Articles of Association relating to special governing control structuresInformatieverschaffing over bijzonder statutaire rechten inzake zeggenschap
Informatieverschaffing over bijzonder statutaire rechten inzake zeggenschap
Profit certificates and similar rightsWinstbewijzen en soortgelijke rechten
Winstbewijzen en soortgelijke rechten
Disclosure of subsequent eventsInformatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum
Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum
Branch officesNevenvestigingen
Nevenvestigingen
Disclosure of appropriation of the resultsInformatieverschaffing over resultaatbestemming
Informatieverschaffing over resultaatbestemming
De printversie wordt op dit moment nog niet ondersteund!The print version is not supported at this time!Er wordt op dit moment gewerkt aan de pdf-versie.We are working at this time to the PDF version.!