Annual report Jaarverantwoording

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Entity information Informatie over de rechtspersoon
Name of the legal entityNaam van de rechtspersoon
BAA BV
Legal form of the legal entityRechtsvorm van de rechtspersoon
Public limited liability companyNaamloze vennootschap
Registered office of the legal entityZetel van de rechtspersoon
Den Haag
Registration number at the Chamber of CommerceRegistratienummer bij de Kamer van Koophandel
30267975
Classification of the legal entity based on the legal size criteriaClassificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria
SmallKlein
Address of the legal entity Adres van de rechtspersoon
PO box numberPostbusnummer
2312
Postal code NLPostcode NL
2501CD
Place of residence NLVestigingsplaats NL
Den Haag
Country name, ISOLandnaam, ISO
Nederland

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Document information Informatie over de rapportage
Start date of current financial reporting periodStartdatum van de huidige financiële rapportageperiode
01 januari 201601 January 2016
End date of current financial reporting periodEinddatum van de huidige financiële rapportageperiode
31 december 201631 December 2016
Start date of previous financial reporting periodStartdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
01 januari 201501 January 2015
End date of previous financial reporting periodEinddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
31 december 201531 December 2015
Reporting period different than annual (Y/N)Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)
NoNee
Basis of preparationType grondslag
CommercialCommercieel
Presentation currency of the documentRapporteringsvaluta van het document
EuroEuro
Financial statements adopted (Y/N)Jaarrekening vastgesteld (J/N)
NoNee
Contact for this document Contactpersoon voor deze rapportage
Contact typeSoort contactpersoon
IntermediaryIntermediair
First nameVoornamen
Karel
Last nameAchternaam
Broekhuis
Name of the organisation represented by the contactNaam van de organisatie vertegenwoordigd door de contactpersoon
Broekhuis Accountants en Adviseurs BV
Telephone numberTelefoonnummer
01045655281
Email addressE-mailadres
Karel@Broekhuis.com

Financial statement Jaarrekening

Balance sheet Balans
Balance sheet before or after appropriation of resultsBalans voor of na resultaatbestemming
After profit appropriationNa resultaatbestemming
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
AssetsActiva
Non-current assetsVaste activa
Intangible assetsImmateriële vaste activa
600.000
500.000
Property, plant and equipmentMateriële vaste activa
1.000.000
900.000
Investment propertiesVastgoedbeleggingen
135.000
130.000
Financial assetsFinanciële vaste activa
1.200.000
1.100.000
Total of non-current assetsTotaal van vaste activa
2.935.000
2.630.000
Current assetsVlottende activa
InventoriesVoorraden
150.000
140.000
Construction contracts (assets)Onderhanden projecten (activa)
100.000
90.000
ReceivablesVorderingen
105.000
100.000
Securities (current)Effecten (kortlopend)
100.000
90.000
Cash and cash equivalentsLiquide middelen
200.000
190.000
Total of current assetsTotaal van vlottende activa
655.000
610.000
Total of assetsTotaal van activa
3.590.000
3.240.000
Equity and liabilitiesPassiva
EquityEigen vermogen
Share capitalAandelenkapitaal
18.000
17.000
Share premiumAgio
332.000
330.000
Revaluation reserveHerwaarderingsreserve
200.000
190.000
Legal reservesWettelijke reserves
50.000
60.000
Statutory reservesStatutaire reserves
190.000
180.000
Other reservesOverige reserves
1.500.000
1.190.000
Total of equityTotaal van eigen vermogen
2.290.000
1.967.000
ProvisionsVoorzieningen
250.000
240.000
Non-current liabilitiesLanglopende schulden
750.000
733.000
Current liabilitiesKortlopende schulden
300.000
300.000
Total of equity and liabilitiesTotaal van passiva
3.590.000
3.240.000

Financial statement Jaarrekening

Notes to the financial statements Toelichting op de jaarrekening
General notes Algemene toelichting
Description of the most important activities of the entityBeschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van De Kleine B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: 1. de productie van en handel in elektronische artikelen en computercomponenten 2. dienstverlening op het gebied van IT-processen en implementatie van software bij derden 3. bouw van maatwerksoftware in opdracht van derden. Verkoop vindt plaats zowel in het binnenland als in het buitenland, waarbij de landen van de Europese Unie de belangrijkste afzetmarkt vormen.
Disclosure of going concernInformatieverschaffing over continuïteit
De financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende/langlopende schulden, waaronder door groepsmaatschappijen in rekening-courant verstrekte middelen/waaronder door banken verstrekte leningen/etc. De continuïteit van de vennootschap hangt in hoge mate af van de bereidheid van de groepsmaatschappijen/banken deze financiering te continueren.
Disclosure of group structureInformatieverschaffing over groepsverhoudingen
De Kleine B.V. vormt samen met B.V. Q en B.V. R een groep. Aangezien De Kleine B.V. geconsolideerd ook als klein valt aan te merken is consolidatie achterwege gelaten op grond van het bepaalde in artikel 2:407 lid 2 sub a BW.
Disclosure of estimatesInformatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van De Kleine B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Financial statement Jaarrekening

General accounting principles Algemene grondslagen voor verslaggeving
Description of the accounting standards used to prepare the financial statementsBeschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Policy of foreign currency translationGrondslag van omrekening van vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening. Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Policy of finance leasesGrondslag van financiële leases
De vennootschap leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract
Policy of operating leasesGrondslag van operationele leases
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Financial statement Jaarrekening

Accounting principles Grondslagen
Policy of financial assetsGrondslag van financiële vaste activa
Deelnemingen: Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
Policy of inventoriesGrondslag van voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
Policy of construction contractsGrondslag van onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen.
Policy of receivablesGrondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel.
Policy of securities (current)Grondslag van effecten (kortlopend)
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Policy of cash and cash equivalentsGrondslag van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Policy of equityGrondslag van eigen vermogen
Indien De Kleine B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht.
Policy of revaluation reserveGrondslag van herwaarderingsreserve
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Policy of provisionsGrondslag van voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen.
Policy of provision for pension obligationsGrondslag van voorziening voor pensioenen
De pensioenregeling van de directeur-grootaandeelhouder wordt in eigen beheer gehouden. Hiervoor is een voorziening opgenomen voor de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting, die bestaat uit de opgebouwde pensioenaanspraken, inclusief onvoorwaardelijk overeengekomen (toekomstige) indexaties van de opgebouwde aanspraken.
Policy of provision for tax liabilitiesGrondslag van voorziening voor belastingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds.
Policy of other provisionsGrondslag van overige voorzieningen
Reorganisatievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de rechtspersoon een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Garantievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op te vergoeden kosten voor producten die zijn verkocht of diensten die zijn verricht, indien voor de rechtspersoon een verplichting is ontstaan wegens het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten.Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
Policy of non-current liabilitiesGrondslag van langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Policy of current liabilitiesGrondslag van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Accounting principles for determining the resultGrondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde: Vastgoedbeleggingen en onder vlottende activa opgenomen effecten.
Policy of revenue recognitionGrondslag van omzetverantwoording
Verkoop van goederen: Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verlenen van diensten: Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Projectopbrengsten en projectkosten: Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).
Policy of gross marginGrondslag van brutomarge
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.
Policy of wages and salariesGrondslag van lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Policy of pension costsGrondslag van pensioenlasten
De Kleine B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Policy of amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentGrondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Policy of interest income and related incomeGrondslag van rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Policy of interest expenses and related expensesGrondslag van rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken.
Policy of income tax expenseGrondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Policy of share in results of participating interestsGrondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de Kleine B.V. wordt toegerekend.

Financial statement Jaarrekening

Balance sheet Balans
Intangible assets Immateriële vaste activa
Disclosure of intangible assetsInformatieverschaffing over immateriële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor immateriële vaste activa: Kosten van ontwikkeling: 20% en voor goodwill: 20%
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Accumulated revaluations of intangible assetsCumulatieve herwaarderingen van immateriële vaste activa
10.000
10.000
Property, plant and equipment Materiële vaste activa
Disclosure of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over materiële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen: 4% Machines en installaties: 15% Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20 %
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Accumulated revaluations of property, plant and equipmentCumulatieve herwaarderingen van materiële vaste activa
10.000
10.000
Investment properties Vastgoedbeleggingen
Disclosure of investment propertiesInformatieverschaffing over vastgoedbeleggingen
Alle vastgoedbeleggingen zijn in eigendom van de vennootschap en worden aangehouden om huuropbrengsten of waardestijgingen te realiseren. De onroerende zaken worden niet gebruikt in de productie of levering van goederen en diensten of op andere wijze voor eigen gebruik aangewend. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen is bepaald door onafhankelijke, ter zake kundige externe taxateurs. De waarde is per einde van het boekjaar bepaald aan de hand van de actuele marktsituatie en de omstandigheden op balansdatum, rekening houdend met omvang, aard en gebruik van het vastgoed.
Financial assets Financiële vaste activa
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Accumulated revaluations of financial assetsCumulatieve herwaarderingen van financiële vaste activa
10.000
10.000
Inventories Voorraden
Disclosure of inventoriesInformatieverschaffing over voorraden
De grond- en hulpstoffen die tegen lagere opbrengstwaarde zijn gewaardeerd, hebben op balansdatum een boekwaarde van € 210000.
Description of inventories pledged as collateral for debtsBeschrijving van de voorraden verpand als zekerheid voor schulden
Voorraden met een boekwaarde van € 115000 zijn met stil pandrecht bezwaard als zekerheid voor de kredietverlening door de bankier.
Receivables Vorderingen
Disclosure of receivablesInformatieverschaffing over vorderingen
Er zijn leningen aan bestuurders van € 250000 (2015: € 300000) verstrekt tegen 6% en € 40000 (2015: € 50000) renteloos. De resterende looptijden bedragen respectievelijk 3 en 4 jaar. Deze leningen moeten uiterlijk door de desbetreffende bestuurder worden afgelost in het jaar waarin hij zijn functie neerlegt. In het boekjaar werd door de bestuurders € 400000 op hun leningen afgelost. Er zijn leningen aan de commissarissen van € 150000 (2015: € 125000) verstrekt. Alle leningen zijn tegen 5% rente verstrekt. De resterende looptijd varieert van 5 tot 6 jaar. In het boekjaar werd niets afgelost.
Disclosure of receivables with a maturity exceeding one yearInformatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
Er zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van € 50000 met een (verwachte) resterende looptijd langer dan een jaar.
Securities Effecten
Disclosure of securities (current)Informatieverschaffing over effecten (kortlopend)
Beursgenoteerde effecten: 50000 Beursgenoteerde: effecten 50000 totaal effecten: 100000
Share capital Aandelenkapitaal
Disclosure of share capital: statement of changes (by number of shares) Toelichting op aandelenkapitaal: mutatieoverzicht (in aantal aandelen)
Share capitalAandelen­kapitaal
Ordinary sharesNormale aandelen
Treasury sharesEigen aandelen
Number of shares at the beginning of the periodAantal aandelen aan het begin van de periode
5.000
5.000
10.000
Shares withdrawnAandelen ingetrokken
1.500
1.500
3.000
Shares distributed as dividendAandelen verstrekt als dividend
1.000
1.000
2.000
Movement during the periodMutatie gedurende de periode
2.500
2.500
5.000
Number of shares at the end of the periodAantal aandelen aan het einde van de periode
7.500
7.500
15.000
Legal reserves Wettelijke reserves
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Legal reserve for the negative translation of the share capital of a public limited liability company into eurosNegatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
10.000
10.000
Legal reserve for the translation of the share capital of a public limited liability company into eurosBijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
5.000
10.000
Legal reserve for contributions in kindWettelijke reserve voor inbreng in natura
5.000
10.000
Legal reserve for loans provided with the intention to obtain treasury sharesWettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen
10.000
10.000
Legal reserve for capitalised costs of incorporation and share issueWettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
10.000
10.000
Legal reserve for capitalised development costsWettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling
10.000
10.000
Total of legal reservesTotaal van wettelijke reserves
50.000
60.000
Non-current liabilities Langlopende schulden
Disclosure of non-current liabilitiesInformatieverschaffing over langlopende schulden
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 0 zijn niet begrepen in de langlopende schulden maar opgenomen onder de kortlopende schulden. In de langlopende schulden zijn begrepen financiële leaseverplichtingen ten bedrage van € 0 met een looptijd langer dan één jaar. Van het totaalbedrag aan langlopende schulden heeft een bedrag van € 250000 een resterende looptijd van langer dan 5 jaren.
Disclosure of secured liabilitiesInformatieverschaffing over de gestelde zakelijke zekerheid op schulden
De bedrijfsgebouwen en -terreinen voor een bedrag van € 500000 dienen als zekerheid voor de langlopende schulden.
Current liabilities Kortlopende schulden
Disclosure of current liabilitiesInformatieverschaffing over kortlopende schulden
Als zekerheid voor de schulden aan banken is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraden en handelsdebiteuren. Het over het boekjaar aan de houders van gewone aandelen uit te keren dividend is verantwoord als kortlopende verplichting in de balans.
Off-balance sheet commitments Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Disclosure of operating leasesInformatieverschaffing over operationele leases
De verplichtingen uit hoofde van operationele leasing bedragen per 31 december 2016 € 23000 (2015: € 21000) en hebben een gemiddelde resterende looptijd van 5 jaren (2015: 3).

Financial statement Jaarrekening

Other disclosures Overige toelichtingen
Average number of employees Gemiddeld aantal werknemers
Disclosure of average number of employees during the periodInformatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Gedurende het jaar 2015 waren 150,0 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 150,0).
Disclosure of subsequent events Toelichting op gebeurtenissen na balansdatum
Disclosure of subsequent eventsInformatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum
In 2018 loopt een contract met een belangrijke afnemer af. In de jaarrekening over 2016 werd ongeveer 40% van de netto-omzet gerealiseerd met dit contract. Het wegvallen van het contract zal een belangrijke invloed hebben op het bedrijfsresultaat. In februari 2016 zijn voor € 100000 eigen aandelen uitgegeven.

Other information Overige gegevens

Signing of the financial statements Ondertekening van de jaarrekening
Managing director or supervisory directorBestuurder of commis­saris
Funny Jenkins
Type of directorSoort bestuurder of commissaris
Managing director (current)Bestuurder (huidig)
Signed by director (Y/N)Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)
NoNee
Reason why the director did not signReden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft ondertekend
De jaarrekening is nog niet vastgesteld
Managing director or supervisory directorBestuurder of commis­saris
Ronny Jenkins
Type of directorSoort bestuurder of commissaris
Managing director (former)Bestuurder (voormalig)
Signed by director (Y/N)Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)
NoNee
Reason why the director did not signReden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft ondertekend
De jaarrekening is nog niet vastgesteld
De printversie wordt op dit moment nog niet ondersteund!The print version is not supported at this time!Er wordt op dit moment gewerkt aan de pdf-versie.We are working at this time to the PDF version.!