Annual report Jaarverantwoording

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Entity information Informatie over de rechtspersoon
Name of the legal entityNaam van de rechtspersoon
BAA BV
Legal form of the legal entityRechtsvorm van de rechtspersoon
Public limited liability companyNaamloze vennootschap
Registered office of the legal entityZetel van de rechtspersoon
Den Haag
Registration number at the Chamber of CommerceRegistratienummer bij de Kamer van Koophandel
30267975
Classification of the legal entity based on the legal size criteriaClassificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria
LargeGroot
Address of the legal entity Adres van de rechtspersoon
PO box numberPostbusnummer
2312
Postal code NLPostcode NL
2501CD
Place of residence NLVestigingsplaats NL
Den Haag
Country name, ISOLandnaam, ISO
Nederland

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Document information Informatie over de rapportage
Start date of current financial reporting periodStartdatum van de huidige financiële rapportageperiode
01 januari 201601 January 2016
End date of current financial reporting periodEinddatum van de huidige financiële rapportageperiode
31 december 201631 December 2016
Start date of previous financial reporting periodStartdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
01 januari 201501 January 2015
End date of previous financial reporting periodEinddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
31 december 201531 December 2015
Reporting period different than annual (Y/N)Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)
NoNee
Document relates to an individual entity or a group of entitiesRapportage heeft betrekking op een individuele rechtspersoon of op een groep van maatschappijen
Consolidated and separateGeconsolideerd en enkelvoudig
Presentation currency of the documentRapporteringsvaluta van het document
EuroEuro
Financial statements adopted (Y/N)Jaarrekening vastgesteld (J/N)
NoNee
Contact for this document Contactpersoon voor deze rapportage
Contact typeSoort contactpersoon
IntermediaryIntermediair
First nameVoornamen
Karel
Last nameAchternaam
Broekhuis
Name of the organisation represented by the contactNaam van de organisatie vertegenwoordigd door de contactpersoon
Broekhuis Accountants en Adviseurs BV
Telephone numberTelefoonnummer
01045655281
Email addressE-mailadres
Karel@Broekhuis.com

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Consolidated balance sheet Geconsolideerde balans
Balance sheet before or after appropriation of resultsBalans voor of na resultaatbestemming
After profit appropriationNa resultaatbestemming
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
AssetsActiva
Non-current assetsVaste activa
Intangible assetsImmateriële vaste activa
600.000
500.000
Property, plant and equipmentMateriële vaste activa
1.000.000
900.000
Investment propertiesVastgoedbeleggingen
135.000
113.000
Financial assetsFinanciële vaste activa
500.000
400.000
Total of non-current assetsTotaal van vaste activa
2.235.000
1.913.000
Current assetsVlottende activa
InventoriesVoorraden
110.000
140.000
Construction contracts (assets)Onderhanden projecten (activa)
100.000
90.000
ReceivablesVorderingen
105.000
100.000
Securities (current)Effecten (kortlopend)
100.000
90.000
Cash and cash equivalentsLiquide middelen
20.471.200
11.255.800
Total of current assetsTotaal van vlottende activa
20.886.200
11.675.800
Total of assetsTotaal van activa
23.121.200
13.588.800
Equity and liabilitiesPassiva
Group equityGroepsvermogen
Non-controlling interestAandeel van derden
190.000
190.000
EquityEigen vermogen
21.631.200
12.125.800
Total of group equityTotaal van groepsvermogen
21.821.200
12.315.800
ProvisionsVoorzieningen
250.000
240.000
Non-current liabilitiesLanglopende schulden
750.000
733.000
Current liabilitiesKortlopende schulden
300.000
300.000
Total of equity and liabilitiesTotaal van passiva
23.121.200
13.588.800

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Consolidated income statement Geconsolideerde winst- en verliesrekening
2016
2015
Gross marginBrutomarge
14.000.000
14.000.000
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
150.000
145.000
Amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
90.000
90.000
Impairment of current assetsBijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
100.000
100.000
Other operating expensesOverige bedrijfskosten
110.000
110.000
Sum of expensesSom der kosten
450.000
445.000
Operating resultBedrijfsresultaat
13.550.000
13.555.000
Income of non-current receivables and of securitiesOpbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
100.000
100.000
Changes in value of financial assets and of securitiesWaardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
- 200.000
- 200.000
Financial income and expensesFinanciële baten en lasten
200.000
200.000
Result before taxResultaat voor belastingen
13.650.000
13.655.000
Income tax expenseBelastingen over de winst of het verlies
- 100.000
- 100.000
Share in results of participating interestsAandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
150.000
150.000
Result after taxResultaat na belastingen
13.700.000
13.705.000

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Consolidated cash flow statement Geconsolideerde kasstroomoverzicht
2016
2015
Cash flows from (used in) operating activitiesKasstroom uit operationele activiteiten
Cash flows from (used in) operationsKasstroom uit bedrijfsoperaties
Receipts of customersOntvangsten van afnemers
11.880.000
23.760.000
Payments to suppliersBetalingen aan leveranciers
- 12.580.000
- 25.160.000
Payments to employeesBetalingen aan werknemers
- 550.000
- 100.000
Operating resultBedrijfsresultaat
3.600.000
7.200.000
Adjustments to reconcile to the operating resultAanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat
Adjustments for depreciation and amortisation expenseAanpassingen voor afschrijvingen
300.000
600.000
Adjustments for (reversal of) impairment recognised in profit or lossAanpassingen voor (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen in de winst-en-verliesrekening
100.000
200.000
Increase (decrease) in provisionsToename (afname) van de voorzieningen
280.000
290.000
Other adjustments to reconcile to the operating resultOverige aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat
300.000
600.000
Total of adjustments to reconcile to the operating resultTotaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat
980.000
1.690.000
Changes in working capitalVeranderingen in werkkapitaal
Decrease (increase) in securitiesAfname (toename) van effecten
160.000
320.000
Decrease (increase) in trade receivablesAfname (toename) van handelsdebiteuren
80.000
160.000
Decrease (increase) in inventoriesAfname (toename) van voorraden
73.000
146.000
Decrease (increase) in construction contractsAfname (toename) van onderhanden projecten
20.000
20.000
Increase (decrease) in trade payablesToename (afname) van handelscrediteuren
120.000
240.000
Decrease (increase) in other receivablesAfname (toename) van overige vorderingen
160.000
320.000
Increase (decrease) in other payablesToename (afname) van overige schulden
140.000
280.000
Total of changes in working capitalTotaal van veranderingen in werkkapitaal
753.000
1.486.000
Total of cash flow from (used in) operationsTotaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
4.083.000
8.876.000
Interest receivedOntvangen interest
30.000
60.000
Dividends receivedOntvangen dividenden
30.000
60.000
Income tax receivedOntvangen winstbelasting
30.000
60.000
Interest paidBetaalde interest
- 23.000
- 46.000
Dividends paidBetaalde dividenden
- 3.300
- 6.600
Income tax paidBetaalde winstbelasting
- 3.300
- 6.600
Total of cash flows from (used in) operating activitiesTotaal van kasstroom uit operationele activiteiten
4.143.400
8.996.800
Cash flows from (used in) investing activitiesKasstroom uit investeringsactiviteiten
Purchase of intangible assetsVerwerving van immateriële vaste activa
- 300.000
- 600.000
Proceeds from sales of intangible assetsOntvangsten uit hoofde van vervreemding van immateriële vaste activa
5.000.000
1.000.000
Purchase of property, plant and equipmentVerwerving van materiële vaste activa
- 657.500
- 315.000
Proceeds from sales of property, plant and equipmentOntvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa
325.000
650.000
Purchase of group companiesVerwerving van groepsmaatschappijen
- 325.000
- 650.000
Proceeds from sales of group companiesOntvangsten uit hoofde van vervreemding van groepsmaatschappijen
313.700
627.400
Purchase of non-consolidated entitiesVerwerving van niet-geconsolideerde maatschappijen
- 325.000
- 650.000
Proceeds from sales of non-consolidated entitiesOntvangsten uit hoofde van vervreemding van niet-geconsolideerde maatschappijen
325.000
650.000
Purchase of other financial assetsVerwerving van overige financiële vaste activa
- 325.000
- 650.000
Proceeds from sales of other financial assetsOntvangsten uit hoofde van vervreemding van overige financiële vaste activa
313.700
627.400
Interest receivedOntvangen interest
325.000
650.000
Income tax receivedOntvangen winstbelasting
325.000
650.000
Interest paidBetaalde interest
- 325.000
- 650.000
Income tax paidBetaalde winstbelasting
- 325.000
- 650.000
Total of cash flow from (used in) investing activitiesTotaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
4.344.900
689.800
Cash flows from (used in) financing activitiesKasstroom uit financieringsactiviteiten
Increase (decrease) in payables to credit institutionsToename (afname) van de schulden aan kredietinstellingen
200.000
400.000
Proceeds from issuing sharesOntvangsten uit hoofde van de uitgifte van aandelen
400.000
800.000
Payments to acquire or redeem entity's sharesUitgaven ter inkoop van eigen aandelen
- 400.000
- 800.000
Proceeds from borrowingsOntvangsten uit hoofde van leningen
200.000
400.000
Repayments of borrowingsUitgaven ter aflossing van leningen
- 18.900
- 37.800
Interest receivedOntvangen interest
200.000
400.000
Dividends receivedOntvangen dividenden
400.000
800.000
Income tax receivedOntvangen winstbelasting
400.000
800.000
Interest paidBetaalde interest
- 400.000
- 800.000
Dividends paidBetaalde dividenden
- 400.000
- 800.000
Income tax paidBetaalde winstbelasting
- 400.000
- 800.000
Other cash flowsOverige kasstromen
400.000
800.000
Total of cash flow from (used in) financing activitiesTotaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
581.100
1.162.200
Increase (decrease) in cash and cash equivalentsToename (afname) van geldmiddelen
Net cash flowsNetto-kasstroom
9.069.400
10.848.800
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalentsKoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen
146.000
5.000
Total of increase (decrease) of cash and cash equivalentsTotaal van toename (afname) van geldmiddelen
9.215.400
10.853.800
Cash and cash equivalents at the beginning of the periodGeldmiddelen aan het begin van de periode
11.255.800
402.000
Cash and cash equivalents at the end of the periodGeldmiddelen aan het einde van de periode
20.471.200
11.255.800

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Notes to the consolidated financial statements Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
General notes Algemene toelichting
Description of the most important activities of the entityBeschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van De Kleine B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: 1. de productie van en handel in elektronische artikelen en computercomponenten 2. dienstverlening op het gebied van IT-processen en implementatie van software bij derden 3. bouw van maatwerksoftware in opdracht van derden. Verkoop vindt plaats zowel in het binnenland als in het buitenland, waarbij de landen van de Europese Unie de belangrijkste afzetmarkt vormen.
Disclosure of going concernInformatieverschaffing over continuïteit
De financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende/langlopende schulden, waaronder door groepsmaatschappijen in rekening-courant verstrekte middelen/waaronder door banken verstrekte leningen/etc. De continuïteit van de vennootschap hangt in hoge mate af van de bereidheid van de groepsmaatschappijen/banken deze financiering te continueren.

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

General accounting principles Algemene grondslagen voor verslaggeving
Description of the accounting standards used to prepare the financial statementsBeschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Policy of foreign currency translationGrondslag van omrekening van vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening.Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Policy of finance leasesGrondslag van financiële leases
De vennootschap leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract
Policy of operating leasesGrondslag van operationele leases
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Accounting principles Grondslagen
Policy of financial assetsGrondslag van financiële vaste activa
Deelnemingen: Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
Policy of inventoriesGrondslag van voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
Policy of construction contractsGrondslag van onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen.
Policy of receivablesGrondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel.
Policy of securities (current)Grondslag van effecten (kortlopend)
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Policy of cash and cash equivalentsGrondslag van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Policy of equityGrondslag van eigen vermogen
Indien De Kleine B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht.
Policy of provisionsGrondslag van voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen.
Policy of provision for tax liabilitiesGrondslag van voorziening voor belastingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds.
Policy of provision for pension obligationsGrondslag van voorziening voor pensioenen
De pensioenregeling van de directeur-grootaandeelhouder wordt in eigen beheer gehouden. Hiervoor is een voorziening opgenomen voor de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting, die bestaat uit de opgebouwde pensioenaanspraken, inclusief onvoorwaardelijk overeengekomen (toekomstige) indexaties van de opgebouwde aanspraken.
Policy of other provisionsGrondslag van overige voorzieningen
Reorganisatievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de rechtspersoon een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Garantievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op te vergoeden kosten voor producten die zijn verkocht of diensten die zijn verricht, indien voor de rechtspersoon een verplichting is ontstaan wegens het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten. Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
Policy of non-current liabilitiesGrondslag van langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Policy of current liabilitiesGrondslag van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Accounting principles for determining the resultGrondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde: Vastgoedbeleggingen en onder vlottende activa opgenomen effecten.
Policy of revenue recognitionGrondslag van omzetverantwoording
Verkoop van goederen: Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verlenen van diensten: Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Projectopbrengsten en projectkosten: Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).
Policy of wages and salariesGrondslag van lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Policy of pension costsGrondslag van pensioenlasten
De Kleine B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Policy of amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentGrondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Policy of interest income and related incomeGrondslag van rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Policy of interest expenses and related expensesGrondslag van rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken.
Policy of income tax expenseGrondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Policy of share in results of participating interestsGrondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de Kleine B.V. wordt toegerekend.

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Balance sheet Balans
Intangible assets Immateriële vaste activa
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Costs of incorporation and share issueKosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
150.000
125.000
Development costsKosten van ontwikkeling
150.000
125.000
Patents, trademarks and other rightsConcessies, vergunningen en intellectuele eigendom
150.000
125.000
Prepayments of intangible assetsVooruitbetalingen op immateriële vaste activa
150.000
125.000
Total of intangible assetsTotaal van immateriële vaste activa
600.000
500.000
Disclosure of intangible assetsInformatieverschaffing over immateriële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor immateriële vaste activa: Kosten van ontwikkeling: 20% en voor goodwill: 20%
Property, plant and equipment Materiële vaste activa
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Land and buildingsBedrijfsgebouwen en -terreinen
250.000
225.000
MachineryMachines en installaties
250.000
225.000
Other tangible assetsAndere vaste bedrijfsmiddelen
250.000
225.000
Property, plant and equipment not used in operationsNiet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
250.000
225.000
Total of property, plant and equipmentTotaal van materiële vaste activa
1.000.000
900.000
Disclosure of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over materiële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen: 4% Machines en installaties: 15% Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20 %
Investment properties Vastgoedbeleggingen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Total of investment propertiesTotaal van vastgoedbeleggingen
135.000
113.000
Disclosure of investment propertiesInformatieverschaffing over vastgoedbeleggingen
Alle vastgoedbeleggingen zijn in eigendom van de vennootschap en worden aangehouden om huuropbrengsten of waardestijgingen te realiseren. De onroerende zaken worden niet gebruikt in de productie of levering van goederen en diensten of op andere wijze voor eigen gebruik aangewend. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen is bepaald door onafhankelijke, ter zake kundige externe taxateurs. De waarde is per einde van het boekjaar bepaald aan de hand van de actuele marktsituatie en de omstandigheden op balansdatum, rekening houdend met omvang, aard en gebruik van het vastgoed.
Financial assets Financiële vaste activa
movement schedule verloopoverzicht
Financial assetsFinanciële vaste activa
Investments in group companiesDeelnemingen in groeps­maatschappijen
Receivables from group companies (non-current)Vorderingen op groeps­maatschappijen (langlopend)
Cost priceVerkrijgingsprijs
60.000
40.000
100.000
Accumulated depreciation and impairmentsCumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
- 73.500
- 13.500
- 87.000
Accumulated revaluationsCumulatieve herwaarderingen
70.000
30.000
100.000
Financial assets at the beginning of the periodFinanciële vaste activa aan het begin van de periode
56.500
56.500
113.000
ImpairmentBijzondere waardeverminderingen
- 5.000
- 5.000
- 10.000
Other movementsOverige mutaties
16.000
16.000
32.000
Movement during the periodMutatie gedurende de periode
11.000
11.000
22.000
Cost priceVerkrijgingsprijs
30.000
30.000
60.000
Accumulated depreciation and impairmentsCumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
- 2.500
- 2.500
- 5.000
Accumulated revaluationsCumulatieve herwaarderingen
40.000
40.000
80.000
Financial assets at the end of the periodFinanciële vaste activa aan het einde van de periode
67.500
67.500
135.000
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Investments in participating interests in group companiesDeelnemingen in groepsmaatschappijen
100.000
80.000
Other investments in participating interestsOverige deelnemingen
100.000
80.000
Receivables from other related partiesVorderingen op overige verbonden maatschappijen
100.000
80.000
Receivables from shareholders and participating interestsVorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
100.000
80.000
Other securities (non-current)Overige effecten (langlopend)
100.000
80.000
Total of financial assetsTotaal van financiële vaste activa
500.000
400.000
Inventories Voorraden
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Inventory raw materials and consumablesVoorraad grond- en hulpstoffen
27.500
35.000
Work in progressOnderhanden werk
27.500
35.000
Inventory of finished and trade goodsVoorraad gereed product en handelsgoederen
27.500
35.000
Prepayments of inventoriesVooruitbetalingen op voorraden
27.500
35.000
Total of inventoriesTotaal van voorraden
110.000
140.000
Disclosure of inventoriesInformatieverschaffing over voorraden
De grond- en hulpstoffen die tegen lagere opbrengstwaarde zijn gewaardeerd, hebben op balansdatum een boekwaarde van € 220000.
Description of inventories pledged as collateral for debtsBeschrijving van de voorraden verpand als zekerheid voor schulden
Voorraden met een boekwaarde van € 120000 zijn met stil pandrecht bezwaard als zekerheid voor de kredietverlening door de bankier.
Receivables Vorderingen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Trade receivablesVorderingen op handelsdebiteuren
21.000
20.000
Receivables from group companies (current)Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
21.000
20.000
Receivables from other related parties (current)Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
21.000
20.000
Receivables from shareholders and participating interests (current)Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)
21.000
20.000
Other receivables (current)Overige vorderingen (kortlopend)
21.000
20.000
Total of receivablesTotaal van vorderingen
105.000
100.000
Disclosure of receivablesInformatieverschaffing over vorderingen
Er zijn leningen aan bestuurders van € 250000 (2015: € 300000) verstrekt tegen 6% en € 40000 (2015: € 50000) renteloos. De resterende looptijden bedragen respectievelijk 3 en 4 jaar. Deze leningen moeten uiterlijk door de desbetreffende bestuurder worden afgelost in het jaar waarin hij zijn functie neerlegt. In het boekjaar werd door de bestuurders € 400000 op hun leningen afgelost. Er zijn leningen aan de commissarissen van € 150000 (2015: € 125000) verstrekt. Alle leningen zijn tegen 5% rente verstrekt. De resterende looptijd varieert van 5 tot 6 jaar. In het boekjaar werd niets afgelost.
Disclosure of receivables with a maturity exceeding one yearInformatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
Er zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van € 0 met een (verwachte) resterende looptijd langer dan een jaar.
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Receivables from loans and advances to participants or registered shareholders (current)Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend)
7.000
10.000
Loans, advances and guarantees on behalf of managing directors and former managing directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders
7.000
5.000
Loans, advances and guarantees on behalf of supervisory directors and former supervisory directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen
7.000
5.000
Other receivables (current)Overige vorderingen (kortlopend)
21.000
20.000
Securities Effecten
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Listed securitiesBeursgenoteerde effecten
50.000
45.000
Non-listed securitiesNiet-beursgenoteerde effecten
50.000
45.000
Total of securitiesTotaal van effecten
100.000
90.000
Disclosure of securities (current)Informatieverschaffing over effecten (kortlopend)
Beursgenoteerde effecten: 50000 Beursgenoteerde effecten: 50000 totaal effecten: 100000
Cash and cash equivalents Liquide middelen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Cash in handKasmiddelen
10.235.600
5.627.900
Credit balances on bank accountsTegoeden op bankgirorekeningen
10.235.600
5.627.900
Total of cash and cash equivalentsTotaal van liquide middelen
20.471.200
11.255.800
Provisions Voorzieningen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Provision for legal proceedingsVoorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
70.000
60.000
Provision for major maintenanceVoorziening voor groot onderhoud
60.000
60.000
Provision for disposal obligationsVoorziening voor verwijderingsverplichtingen
60.000
60.000
Provision for onerous contractsVoorziening voor verlieslatende contracten
60.000
60.000
Total of provisionsTotaal van voorzieningen
250.000
240.000
Non-current liabilities Langlopende schulden
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Subordinated liabilitiesAchtergestelde schulden
150.000
146.600
Convertible borrowingsConverteerbare leningen
150.000
146.600
Other debentures and private loansAndere obligaties en onderhandse leningen
150.000
146.600
Payables to credit institutionsSchulden aan kredietinstellingen
150.000
146.600
Advances receivedVooruit ontvangen op bestellingen
150.000
146.600
Total of non-current liabilitiesTotaal van langlopende schulden
750.000
733.000
Disclosure of non-current liabilitiesInformatieverschaffing over langlopende schulden
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 0 zijn niet begrepen in de langlopende schulden maar opgenomen onder de kortlopende schulden. In de langlopende schulden zijn begrepen financiële leaseverplichtingen ten bedrage van € 0 met een looptijd langer dan één jaar. Van het totaalbedrag aan langlopende schulden heeft een bedrag van € 250000 een resterende looptijd van langer dan 5 jaren.
Current liabilities Kortlopende schulden
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Subordinated liabilitiesAchtergestelde schulden
60.000
60.000
Convertible borrowingsConverteerbare leningen
60.000
60.000
Other debentures and private loansAndere obligaties en onderhandse leningen
60.000
60.000
Payables to credit institutionsSchulden aan kredietinstellingen
60.000
60.000
Advances receivedVooruit ontvangen op bestellingen
60.000
60.000
Total of current liabilitiesTotaal van kortlopende schulden
300.000
300.000
Disclosure of current liabilitiesInformatieverschaffing over kortlopende schulden
Als zekerheid voor de schulden aan banken is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraden en handelsdebiteuren. Het over het boekjaar aan de houders van gewone aandelen uit te keren dividend is verantwoord als kortlopende verplichting in de balans.
Off-balance sheet commitments Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Description of off-balance sheet commitments relating to liability claimsBeschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen
De groepsmaatschappijen zijn over en weer hoofdelijk aansprakelijk jegens de bankier. De Kleine B.V. is vennoot in V.o.f. Z te Amsterdam en is als zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel der schulden van die vof. De Kleine B.V. heeft een claim ontvangen van een afnemer voor onjuist samengestelde producten. De vennootschap is het niet eens met de claim. Momenteel is er door de afnemer een rechtszaak aangespannen. De directie is van mening dat het niet waarschijnlijk is dat de claim wordt toegekend en heeft daarom geen voorziening getroffen. De kosten inzake rechtsbijstand worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Description of the off-balance sheet liabilities relating to the fiscal unityBeschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
De Kleine B.V. is opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting tezamen met BV Q en BV R. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor terzake door de combinatie verschuldigde belasting.
Disclosure of operating leasesInformatieverschaffing over operationele leases
De verplichtingen uit hoofde van operationele leasing bedragen per 31 december 2016 € 25000 (2015: € 26000) en hebben een gemiddelde resterende looptijd van 4 jaren (2015: 6).
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Off-balance sheet commitments relating to payments to obtain usage rights with a maturity exceeding one yearNiet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten met een looptijd langer dan één jaar
13.000
0

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Income statement Winst- en verliesrekening
Disclosure of net revenue Toelichting op netto-omzet
2016
2015
Net revenueNetto-omzet
Revenues from the sale of goodsOpbrengsten uit de verkoop van goederen
7.000.000
7.000.000
Revenues from providing servicesOpbrengsten uit het verlenen van diensten
7.000.000
7.000.000
Total of net revenueTotaal van netto-omzet
14.000.000
14.000.000
Disclosure of gross margin Toelichting op brutomarge
2016
2015
Ratio of the movement of net revenue compared to prior periodVerhoudingscijfer voor de wijziging van de netto-omzet ten opzichte van vorige periode
15%
13%
Expenses of employee benefits: breakdown Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: uitsplitsing
2016
2015
Wages and salariesLonen en salarissen
20.000
29.000
Severance paymentsOntslaguitkeringen
50.000
29.000
Expenses relating to share based paymentsLasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen
50.000
29.000
Social security contributionsSociale lasten
20.000
29.000
Pension costsPensioenlasten
10.000
29.000
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
150.000
145.000
Other changes in the value of intangible assets and property, plant and equipment Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Disclosure of impairment of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort
Changes in value of financial assets and of securities Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
2016
2015
Impairment of financial assetsBijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
300.000
300.000
Reversal of impairment of financial assetsTerugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
- 100.000
- 100.000
Changes in value of financial assets and of securitiesWaardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
200.000
200.000
Financial income and expense Financiële baten en lasten
2016
2015
Interest income and related incomeRentebaten en soortgelijke opbrengsten
400.000
400.000
Interest expenses and related expensesRentelasten en soortgelijke kosten
- 200.000
- 200.000
Financial income and expensesFinanciële baten en lasten
200.000
200.000
Other notes to the income statement Overige toelichtingen op de winst- en verliesrekening
Other notes to the income statementOverige toelichtingen op de winst-en-verliesrekening
Rentelasten en soortgelijke kosten: Gedurende het boekjaar is er geen rente geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs van een actief.
Disclosure of government subsidiesInformatieverschaffing over overheidssubsidies
De vennootschap heeft in 2015 de volgende overheidssubsidies verwerkt: Subsidie met betrekking tot speur- en ontwikkeling (WBSO) ten bedrage van € 150000. De subsidie is in mindering gebracht op de overige personeelskosten. Subsidie voor de investering in milieuvriendelijke machines voor een lagere CO2-uitstoot ten bedrage van € 200000. De subsidie is in mindering gebracht op de investeringen in de machine.

Consolidated financial statement Geconsolideerde jaarrekening

Other disclosures Overige toelichtingen
Average number of employees Gemiddeld aantal werknemers
Disclosure of average number of employees during the periodInformatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Gedurende het jaar 2015 waren 300,0 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 300,0).
Segment for average number of employees during the periodSegment voor gemiddeld aantal werknemers over de periode
Vaster
Average number of employees during the period active within the NetherlandsGemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland
315
Average number of employees during the period active outside the NetherlandsGemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland
150
Average number of employees during the periodGemiddeld aantal werknemers over de periode
465
Loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directors Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Loans, advances and guarantees on behalf of managing directors and former managing directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders
7.000
5.000
Loans, advances and guarantees on behalf of supervisory directors and former supervisory directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen
7.000
5.000
Total of loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directorsTotaal van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
14.000
10.000
Disclosure of subsequent events Toelichting op gebeurtenissen na balansdatum
Disclosure of subsequent eventsInformatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum
In 2018 loopt een contract met een belangrijke afnemer af. In de jaarrekening over 2016 werd ongeveer 40% van de netto-omzet gerealiseerd met dit contract. Het wegvallen van het contract zal een belangrijke invloed hebben op het bedrijfsresultaat. In februari 2016 zijn voor € 100000 eigen aandelen uitgegeven.

Financial statement Jaarrekening

Balance sheet Balans
Balance sheet before or after appropriation of resultsBalans voor of na resultaatbestemming
After profit appropriationNa resultaatbestemming
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
AssetsActiva
Non-current assetsVaste activa
Intangible assetsImmateriële vaste activa
600.000
500.000
Property, plant and equipmentMateriële vaste activa
1.000.000
900.000
Investment propertiesVastgoedbeleggingen
135.000
130.000
Financial assetsFinanciële vaste activa
1.200.000
1.100.000
Total of non-current assetsTotaal van vaste activa
2.935.000
2.630.000
Current assetsVlottende activa
InventoriesVoorraden
150.000
140.000
Construction contracts (assets)Onderhanden projecten (activa)
100.000
90.000
ReceivablesVorderingen
105.000
100.000
Securities (current)Effecten (kortlopend)
100.000
90.000
Cash and cash equivalentsLiquide middelen
200.000
190.000
Total of current assetsTotaal van vlottende activa
655.000
610.000
Total of assetsTotaal van activa
3.590.000
3.240.000
Equity and liabilitiesPassiva
EquityEigen vermogen
Share capitalAandelenkapitaal
18.000
17.000
Share premiumAgio
332.000
330.000
Revaluation reserveHerwaarderingsreserve
200.000
190.000
Legal reservesWettelijke reserves
50.000
60.000
Statutory reservesStatutaire reserves
190.000
180.000
Other reservesOverige reserves
1.500.000
1.190.000
Total of equityTotaal van eigen vermogen
2.290.000
1.967.000
ProvisionsVoorzieningen
250.000
240.000
Non-current liabilitiesLanglopende schulden
750.000
733.000
Current liabilitiesKortlopende schulden
300.000
300.000
Total of equity and liabilitiesTotaal van passiva
3.590.000
3.240.000

Financial statement Jaarrekening

Income statement Winst- en verliesrekening
2016
2015
Gross marginBrutomarge
7.000.000
7.000.000
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
150.000
145.000
Amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
90.000
90.000
Impairment of current assetsBijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
100.000
100.000
Other operating expensesOverige bedrijfskosten
110.000
110.000
Sum of expensesSom der kosten
450.000
445.000
Operating resultBedrijfsresultaat
6.550.000
6.555.000
Income of non-current receivables and of securitiesOpbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
100.000
100.000
Changes in value of financial assets and of securitiesWaardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
- 200.000
- 200.000
Financial income and expensesFinanciële baten en lasten
200.000
200.000
Result before taxResultaat voor belastingen
6.650.000
6.655.000
Income tax expenseBelastingen over de winst of het verlies
- 100.000
- 100.000
Share in results of participating interestsAandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
150.000
150.000
Result after taxResultaat na belastingen
6.700.000
6.705.000

Financial statement Jaarrekening

Notes to the financial statements Toelichting op de jaarrekening
General notes Algemene toelichting
Description of the most important activities of the entityBeschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van De Kleine B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: 1. de productie van en handel in elektronische artikelen en computercomponenten 2. dienstverlening op het gebied van IT-processen en implementatie van software bij derden 3. bouw van maatwerksoftware in opdracht van derden. Verkoop vindt plaats zowel in het binnenland als in het buitenland, waarbij de landen van de Europese Unie de belangrijkste afzetmarkt vormen.

Financial statement Jaarrekening

General accounting principles Algemene grondslagen voor verslaggeving
Description of the accounting standards used to prepare the financial statementsBeschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Policy of foreign currency translationGrondslag van omrekening van vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening. Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Policy of finance leasesGrondslag van financiële leases
De vennootschap leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract
Policy of operating leasesGrondslag van operationele leases
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Financial statement Jaarrekening

Accounting principles Grondslagen
Policy of financial assetsGrondslag van financiële vaste activa
Deelnemingen: Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
Policy of inventoriesGrondslag van voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
Policy of construction contractsGrondslag van onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen.
Policy of receivablesGrondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel.
Policy of securities (current)Grondslag van effecten (kortlopend)
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Policy of cash and cash equivalentsGrondslag van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Policy of equityGrondslag van eigen vermogen
Indien De Kleine B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht.
Policy of revaluation reserveGrondslag van herwaarderingsreserve
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Policy of provisionsGrondslag van voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen.
Policy of provision for pension obligationsGrondslag van voorziening voor pensioenen
De pensioenregeling van de directeur-grootaandeelhouder wordt in eigen beheer gehouden. Hiervoor is een voorziening opgenomen voor de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting, die bestaat uit de opgebouwde pensioenaanspraken, inclusief onvoorwaardelijk overeengekomen (toekomstige) indexaties van de opgebouwde aanspraken.
Policy of provision for tax liabilitiesGrondslag van voorziening voor belastingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds.
Policy of other provisionsGrondslag van overige voorzieningen
Reorganisatievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de rechtspersoon een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Garantievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op te vergoeden kosten voor producten die zijn verkocht of diensten die zijn verricht, indien voor de rechtspersoon een verplichting is ontstaan wegens het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten.Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
Policy of non-current liabilitiesGrondslag van langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Policy of current liabilitiesGrondslag van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Accounting principles for determining the resultGrondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde: Vastgoedbeleggingen en onder vlottende activa opgenomen effecten.
Policy of revenue recognitionGrondslag van omzetverantwoording
Verkoop van goederen: Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verlenen van diensten: Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Projectopbrengsten en projectkosten: Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).
Policy of wages and salariesGrondslag van lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Policy of pension costsGrondslag van pensioenlasten
De Kleine B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Policy of amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentGrondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Policy of interest income and related incomeGrondslag van rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Policy of interest expenses and related expensesGrondslag van rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken.
Policy of income tax expenseGrondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Policy of share in results of participating interestsGrondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de Kleine B.V. wordt toegerekend.

Financial statement Jaarrekening

Balance sheet Balans
Intangible assets Immateriële vaste activa
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Costs of incorporation and share issueKosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
150.000
125.000
Development costsKosten van ontwikkeling
150.000
125.000
Patents, trademarks and other rightsConcessies, vergunningen en intellectuele eigendom
150.000
125.000
Prepayments of intangible assetsVooruitbetalingen op immateriële vaste activa
150.000
125.000
Total of intangible assetsTotaal van immateriële vaste activa
600.000
500.000
Disclosure of intangible assetsInformatieverschaffing over immateriële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor immateriële vaste activa: Kosten van ontwikkeling: 20% en voor goodwill: 20%
Property, plant and equipment Materiële vaste activa
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Land and buildingsBedrijfsgebouwen en -terreinen
250.000
225.000
MachineryMachines en installaties
250.000
225.000
Other tangible assetsAndere vaste bedrijfsmiddelen
250.000
225.000
Property, plant and equipment not used in operationsNiet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
250.000
225.000
Total of property, plant and equipmentTotaal van materiële vaste activa
1.000.000
900.000
Disclosure of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over materiële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen: 4% Machines en installaties: 15% Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20 %
Investment properties Vastgoedbeleggingen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Total of investment propertiesTotaal van vastgoedbeleggingen
135.000
130.000
Disclosure of investment propertiesInformatieverschaffing over vastgoedbeleggingen
Alle vastgoedbeleggingen zijn in eigendom van de vennootschap en worden aangehouden om huuropbrengsten of waardestijgingen te realiseren. De onroerende zaken worden niet gebruikt in de productie of levering van goederen en diensten of op andere wijze voor eigen gebruik aangewend. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen is bepaald door onafhankelijke, ter zake kundige externe taxateurs. De waarde is per einde van het boekjaar bepaald aan de hand van de actuele marktsituatie en de omstandigheden op balansdatum, rekening houdend met omvang, aard en gebruik van het vastgoed.
Financial assets Financiële vaste activa
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Investments in participating interests in group companiesDeelnemingen in groepsmaatschappijen
240.000
220.000
Receivables from other related partiesVorderingen op overige verbonden maatschappijen
240.000
220.000
Other investments in participating interestsOverige deelnemingen
240.000
220.000
Receivables from shareholders and participating interestsVorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
240.000
220.000
Other securities (non-current)Overige effecten (langlopend)
240.000
220.000
Total of financial assetsTotaal van financiële vaste activa
1.200.000
1.100.000
Inventories Voorraden
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Inventory raw materials and consumablesVoorraad grond- en hulpstoffen
37.500
35.000
Work in progressOnderhanden werk
37.500
35.000
Inventory of finished and trade goodsVoorraad gereed product en handelsgoederen
37.500
35.000
Prepayments of inventoriesVooruitbetalingen op voorraden
37.500
35.000
Total of inventoriesTotaal van voorraden
150.000
140.000
Disclosure of inventoriesInformatieverschaffing over voorraden
De grond- en hulpstoffen die tegen lagere opbrengstwaarde zijn gewaardeerd, hebben op balansdatum een boekwaarde van € 210000.
Description of inventories pledged as collateral for debtsBeschrijving van de voorraden verpand als zekerheid voor schulden
Voorraden met een boekwaarde van € 115000 zijn met stil pandrecht bezwaard als zekerheid voor de kredietverlening door de bankier.
Receivables Vorderingen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Trade receivablesVorderingen op handelsdebiteuren
21.000
20.000
Receivables from group companies (current)Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
21.000
20.000
Receivables from other related parties (current)Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
21.000
20.000
Receivables from shareholders and participating interests (current)Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)
21.000
20.000
Other receivables (current)Overige vorderingen (kortlopend)
21.000
20.000
Total of receivablesTotaal van vorderingen
105.000
100.000
Disclosure of receivablesInformatieverschaffing over vorderingen
Er zijn leningen aan bestuurders van € 250000 (2015: € 300000) verstrekt tegen 6% en € 40000 (2015: € 50000) renteloos. De resterende looptijden bedragen respectievelijk 3 en 4 jaar. Deze leningen moeten uiterlijk door de desbetreffende bestuurder worden afgelost in het jaar waarin hij zijn functie neerlegt. In het boekjaar werd door de bestuurders € 400000 op hun leningen afgelost. Er zijn leningen aan de commissarissen van € 150000 (2015: € 125000) verstrekt. Alle leningen zijn tegen 5% rente verstrekt. De resterende looptijd varieert van 5 tot 6 jaar. In het boekjaar werd niets afgelost.
Disclosure of receivables with a maturity exceeding one yearInformatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
Er zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van € 50000 met een (verwachte) resterende looptijd langer dan een jaar.
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Receivables from loans and advances to participants or registered shareholders (current)Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend)
7.000
10.000
Loans, advances and guarantees on behalf of managing directors and former managing directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders
7.000
5.000
Loans, advances and guarantees on behalf of supervisory directors and former supervisory directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen
7.000
5.000
Other receivables (current)Overige vorderingen (kortlopend)
21.000
20.000
Securities Effecten
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Listed securitiesBeursgenoteerde effecten
50.000
45.000
Non-listed securitiesNiet-beursgenoteerde effecten
50.000
45.000
Total of securitiesTotaal van effecten
100.000
90.000
Disclosure of securities (current)Informatieverschaffing over effecten (kortlopend)
Beursgenoteerde effecten: 50000 Beursgenoteerde: effecten 50000 totaal effecten: 100000
Cash and cash equivalents Liquide middelen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Cash in handKasmiddelen
100.000
95.000
Credit balances on bank accountsTegoeden op bankgirorekeningen
100.000
95.000
Total of cash and cash equivalentsTotaal van liquide middelen
200.000
190.000
Equity Eigen vermogen
statement of changes mutatieoverzicht
EquityEigen vermogen
Revaluation reserveHer­waarder­ings­reserve
Other reservesOverige reserves
Dividend distributionDividenduitkeringen
- 247.300
- 247.300
- 494.600
Other movementsOverige mutaties
5.000.000
5.000.000
10.000.000
Movement during the periodMutatie gedurende de periode
4.752.700
4.752.700
9.505.400
Share capital Aandelenkapitaal
Disclosure of share capital: statement of changes (by number of shares) Toelichting op aandelenkapitaal: mutatieoverzicht (in aantal aandelen)
Share capitalAandelen­kapitaal
Ordinary sharesNormale aandelen
Treasury sharesEigen aandelen
Number of shares at the beginning of the periodAantal aandelen aan het begin van de periode
5.000
5.000
10.000
Shares withdrawnAandelen ingetrokken
1.500
1.500
3.000
Shares distributed as dividendAandelen verstrekt als dividend
1.000
1.000
2.000
Movement during the periodMutatie gedurende de periode
2.500
2.500
5.000
Number of shares at the end of the periodAantal aandelen aan het einde van de periode
7.500
7.500
15.000
Legal reserves Wettelijke reserves
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Legal reserve for the negative translation of the share capital of a public limited liability company into eurosNegatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
10.000
20.000
Legal reserve for capitalised development costsWettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling
20.000
20.000
Foreign currency translation reserveKoersverschillenreserve
20.000
20.000
Total of legal reservesTotaal van wettelijke reserves
50.000
60.000
Provisions Voorzieningen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Provision for legal proceedingsVoorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
70.000
60.000
Provision for major maintenanceVoorziening voor groot onderhoud
60.000
60.000
Provision for disposal obligationsVoorziening voor verwijderingsverplichtingen
60.000
60.000
Provision for onerous contractsVoorziening voor verlieslatende contracten
60.000
60.000
Total of provisionsTotaal van voorzieningen
250.000
240.000
Non-current liabilities Langlopende schulden
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Subordinated liabilitiesAchtergestelde schulden
150.000
146.600
Convertible borrowingsConverteerbare leningen
150.000
146.600
Other debentures and private loansAndere obligaties en onderhandse leningen
150.000
146.600
Payables to credit institutionsSchulden aan kredietinstellingen
150.000
146.600
Advances receivedVooruit ontvangen op bestellingen
150.000
146.600
Total of non-current liabilitiesTotaal van langlopende schulden
750.000
733.000
Disclosure of non-current liabilitiesInformatieverschaffing over langlopende schulden
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 0 zijn niet begrepen in de langlopende schulden maar opgenomen onder de kortlopende schulden. In de langlopende schulden zijn begrepen financiële leaseverplichtingen ten bedrage van € 0 met een looptijd langer dan één jaar. Van het totaalbedrag aan langlopende schulden heeft een bedrag van € 250000 een resterende looptijd van langer dan 5 jaren.
Disclosure of secured liabilitiesInformatieverschaffing over de gestelde zakelijke zekerheid op schulden
De bedrijfsgebouwen en -terreinen voor een bedrag van € 500000 dienen als zekerheid voor de langlopende schulden.
Current liabilities Kortlopende schulden
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Subordinated liabilitiesAchtergestelde schulden
60.000
60.000
Convertible borrowingsConverteerbare leningen
60.000
60.000
Other debentures and private loansAndere obligaties en onderhandse leningen
60.000
60.000
Payables to credit institutionsSchulden aan kredietinstellingen
60.000
60.000
Advances receivedVooruit ontvangen op bestellingen
60.000
60.000
Total of current liabilitiesTotaal van kortlopende schulden
300.000
300.000
Disclosure of current liabilitiesInformatieverschaffing over kortlopende schulden
Als zekerheid voor de schulden aan banken is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraden en handelsdebiteuren. Het over het boekjaar aan de houders van gewone aandelen uit te keren dividend is verantwoord als kortlopende verplichting in de balans.
Off-balance sheet commitments Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Description of off-balance sheet commitments relating to liability claimsBeschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen
De groepsmaatschappijen zijn over en weer hoofdelijk aansprakelijk jegens de bankier. De Kleine B.V. is vennoot in V.o.f. Z te Amsterdam en is als zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel der schulden van die vof. De Kleine B.V. heeft een claim ontvangen van een afnemer voor onjuist samengestelde producten. De vennootschap is het niet eens met de claim. Momenteel is er door de afnemer een rechtszaak aangespannen. De directie is van mening dat het niet waarschijnlijk is dat de claim wordt toegekend en heeft daarom geen voorziening getroffen. De kosten inzake rechtsbijstand worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Description of the off-balance sheet liabilities relating to the fiscal unityBeschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
De Kleine B.V. is opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting tezamen met BV Q en BV R. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor terzake door de combinatie verschuldigde belasting.
Disclosure of operating leasesInformatieverschaffing over operationele leases
De verplichtingen uit hoofde van operationele leasing bedragen per 31 december 2016 € 23000 (2015: € 21000) en hebben een gemiddelde resterende looptijd van 5 jaren (2015: 3).
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Off-balance sheet commitments relating to payments to obtain usage rights with a maturity exceeding one yearNiet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten met een looptijd langer dan één jaar
12.000
0

Financial statement Jaarrekening

Income statement Winst- en verliesrekening
Disclosure of net revenue Toelichting op netto-omzet
2016
2015
Net revenueNetto-omzet
Revenues from the sale of goodsOpbrengsten uit de verkoop van goederen
3.500.000
3.500.000
Revenues from providing servicesOpbrengsten uit het verlenen van diensten
3.500.000
3.500.000
Total of net revenueTotaal van netto-omzet
7.000.000
7.000.000
Expenses of employee benefits: breakdown Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: uitsplitsing
2016
2015
Wages and salariesLonen en salarissen
20.000
29.000
Severance paymentsOntslaguitkeringen
50.000
29.000
Expenses relating to share based paymentsLasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen
10.000
29.000
Social security contributionsSociale lasten
20.000
29.000
Pension costsPensioenlasten
50.000
29.000
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
150.000
145.000
Other changes in the value of intangible assets and property, plant and equipment Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Disclosure of impairment of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort
Other operating expenses Overige bedrijfskosten
Disclosure of other operating expensesInformatieverschaffing over overige bedrijfskosten
De ten laste van het resultaat over 2016 gebrachte kosten van onderzoek en ontwikkeling met inbegrip van de afschrijvingen van op de balans geactiveerde ontwikkelingskosten bedragen € 420000 (2015: € 400000).
Changes in value of financial assets and of securities Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
2016
2015
Impairment of financial assetsBijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
300.000
300.000
Reversal of impairment of financial assetsTerugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
- 100.000
- 100.000
Changes in value of financial assets and of securitiesWaardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
200.000
200.000
Financial income and expense Financiële baten en lasten
2016
2015
Interest income and related incomeRentebaten en soortgelijke opbrengsten
400.000
400.000
Interest expenses and related expensesRentelasten en soortgelijke kosten
- 200.000
- 200.000
Financial income and expensesFinanciële baten en lasten
200.000
200.000
Other notes to the income statement Overige toelichtingen op de winst- en verliesrekening
Other notes to the income statementOverige toelichtingen op de winst-en-verliesrekening
Rentelasten en soortgelijke kosten: Gedurende het boekjaar is er geen rente geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs van een actief.
Disclosure of government subsidiesInformatieverschaffing over overheidssubsidies
De vennootschap heeft in 2015 de volgende overheidssubsidies verwerkt: Subsidie met betrekking tot speur- en ontwikkeling (WBSO) ten bedrage van € 150000. De subsidie is in mindering gebracht op de overige personeelskosten. Subsidie voor de investering in milieuvriendelijke machines voor een lagere CO2-uitstoot ten bedrage van € 200000. De subsidie is in mindering gebracht op de investeringen in de machine.

Financial statement Jaarrekening

Other disclosures Overige toelichtingen
Average number of employees Gemiddeld aantal werknemers
Disclosure of average number of employees during the periodInformatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Gedurende het jaar 2015 waren 150,0 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 150,0).
Segment for average number of employees during the periodSegment voor gemiddeld aantal werknemers over de periode
Vaster
Average number of employees during the period active within the NetherlandsGemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland
75
Average number of employees during the period active outside the NetherlandsGemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland
75
Average number of employees during the periodGemiddeld aantal werknemers over de periode
150
Loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directors Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
Loans, advances and guarantees on behalf of managing directors and former managing directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders
7.000
5.000
Loans, advances and guarantees on behalf of supervisory directors and former supervisory directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen
7.000
5.000
Total of loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directorsTotaal van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
14.000
10.000
Disclosure of subsequent events Toelichting op gebeurtenissen na balansdatum
Disclosure of subsequent eventsInformatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum
In 2018 loopt een contract met een belangrijke afnemer af. In de jaarrekening over 2016 werd ongeveer 40% van de netto-omzet gerealiseerd met dit contract. Het wegvallen van het contract zal een belangrijke invloed hebben op het bedrijfsresultaat. In februari 2016 zijn voor € 100000 eigen aandelen uitgegeven.

Other information Overige gegevens

Signing of the financial statements Ondertekening van de jaarrekening
Managing director or supervisory directorBestuurder of commis­saris
Funny Jenkins
Type of directorSoort bestuurder of commissaris
Managing director (current)Bestuurder (huidig)
Signed by director (Y/N)Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)
NoNee
Reason why the director did not signReden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft ondertekend
De jaarrekening is nog niet vastgesteld
Managing director or supervisory directorBestuurder of commis­saris
Ronny Jenkins
Type of directorSoort bestuurder of commissaris
Managing director (former)Bestuurder (voormalig)
Signed by director (Y/N)Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)
NoNee
Reason why the director did not signReden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft ondertekend
De jaarrekening is nog niet vastgesteld
De printversie wordt op dit moment nog niet ondersteund!The print version is not supported at this time!Er wordt op dit moment gewerkt aan de pdf-versie.We are working at this time to the PDF version.!